Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 96, 21.11.2007 г. (извънреден)"

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2006 г. по ф.д. № 3402/2006 вписва еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Делта Проект 2”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Богориди

25, ет. 1, и с предмет на дейност: проектантски услу-

ги, покупка на стоки или други вещи с цел препро- дажба в първоначален, преработен или обработен вид, производтво на селскостопанска продукция, рекламни, информационни, програмни, импресарс- ки, консултантски услуги, хотелиерски, ресторантьор- ски, туристически услуги, туроператорска и турагент- ска дейност, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покуп- ка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Делин Иванов Запартов.

627

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2006 г. по ф.д. № 3406/2006 вписва еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Тоти 2”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Димо Хаджиди- мов 37, и с предмет на дейност: покупка, строеж и/ или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдава- не под наем или продажба, консултации при покуп- ко-продажба на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителст- во и посредничество на местни и чуждестранни лица, маркетинг, консултации в областта на инвестиране- то, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с инте- лектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарс- ки или други услуги, лизинг, външнотърговски сдел- ки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капи- тала Стаматка Иванова Теохарова.

628

Бургаският окръжен съд на основнание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2006 г. по ф.д. № 3407/2006 вписва еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Ландлорд”—ЕООД, със седа- лище и адрес на управление с. Горица, община По- морие, ул. Победа 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посред- ничество, комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки, придобиване, строеж или обзавеж- дане на недвижими имоти с цел продажба, строител- но-монтажни и проектантски услуги, външнотъргов- ски сделки, хотелиерски, туристически, туроператор- ски и турагентски сделки, рекламни сделки, складо- ви сделки и стоков контрол, бизнес консултантски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се уп- равлява и представлява от едноличния собственик на капитала Марина Лещева.

629

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2006 г. по

ф.д. № 3431/2006 вписва дружество с ограничена от- говорност “Кей Ем Ел”—ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 5, и с пред- мет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или

обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на сто- ки от собствено производство, търговско предста- вителство и посредничество, вътрешно- и външно- търговски сделки, включващи търговия с промиш- лени, хранителни, селскостопански и битови стоки (след издаване на съответните разрешения), между- народен транспорт, комисионни, спедиционни и пре- возни, валутни, складови, лицензионни сделки, сто- ков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информаци- онни, програмни, импресарски, автосервизни или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал

5000 лв. и се управлява и представлява от управи- телите Кари Мете Рьоед Кристиансен и Марте Лене Гравдал заедно и поотделно.

630

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2006 г. по ф.д. № 3429/2006 вписва еднолично дружество с огра- ниечна отговорност “Мегакомерс Група”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Проф. Асен Златаров 24, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първона- чален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спе- диционни, превозни, складови сделки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и ююридически лица, хоте- лиерство и ресторантьорство, туристически, реклам- ни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски услуги и туристическо агентиране, сделки с интелектуална собственост, строителни и строително-монтажни услуги, покупка, строеж и об- завеждане на недвижими имоти с цел продажба, вън- шнотърговски сделки, лизинг и всички останали дей- ности, незабранени от ТЗ. Дружеството е с капитал

5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Теодор Николов Костов.

631

Бургаският окръжен съд на основнаие чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2006 г. по ф.д. № 3428/2006 вписва еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Дикрон”—ЕООД, със седали- ще и адрес на управление Бургас, ул. Екзарх Йосиф

26, ет. 4, и с предмет на дейност: вътрешен и между- народен транспорт, отдаване на автомобили под

наем, покупка на стоки или други вещи с цел преп- родажба в първоначален, преработен или обрабо- тен вид в страната и/или в чужбина, търговско пред- ставителство и посредничество, комисионни, спе- диционни, превозни, складови сделки, спедиция, сделки по обслужване на кораби, агентиране, мит- нически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, търговия с нефтопродукти, покуп- ко-продажба, строителство и ремонт на недвижими имоти, търговия с метали, заготовка и монтаж на метални конструкции и изделия, транспортна дей- ност, авторемонтни и рекламни услуги, счетоводни услуги, производство и търговия с канцеларски ма- териали. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се уп- равлява и представлява от едноличния собственик на капитала Даниела Димитрова Димитрова.

632

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2006 г. по ф.д. № 3427/2006 вписва еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Евро лидер”—ЕООД, със седа- лище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден руд-Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник