Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 92, 13.11.2007 г."

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2006 г. по ф.д. № 12924/2000 вписа промени за “ГП систем”— ЕООД: заличава като едноличен собственик и упра- вител Георги Константинов Георгиев и вписва като съдружници наследниците му Райна Лалева Георги- ева и Константин Георгиев Георгиев; дружеството продължава дейността си като “ГП систем”—ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Кон- стантин Георгиев Георгиев.

90842

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2006 г. по

ф.д. № 14151/99 вписа промени за “Интерком—Л”— ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Горян Георгиев Лазаров на Любен Евлогиев Тенев; заличава като съдружник и управител Горян Георги- ев Лазаров; дружеството продължава дейността си като “Интерком—Л”—ЕООД, с едноличен собстве- ник на капитала Любен Евлогиев Тенев; премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Хризантема 19, ет. 1, ап. 1; дру- жеството ще се управлява и представлява от Любен Евлогиев Тенев; вписва нов учредителен акт.

90843

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2006 г. по ф.д. № 1149/98 вписа промени за “Линднер Бълга- рия”—ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Росен Асенов Плевнелиев на “Линднер АД, Декен-, Боден-, Тренвандсистеме”; заличава като съдружник Росен Асенов Плевнелиев; дружеството продължава дейността си като “Линднер България”— ЕООД, с едноличен собственик на капитала “Линд- нер АД, Декен-, Боден-, Тренвандсистеме”, Герма- ния; вписва нов учредителен акт.

90844

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2006 г. по ф.д. № 4124/97 вписа промени за “ВИП—3”—ООД: премества седалището и адреса на управление в Со- фия, район “Витоша”, ул. Казбек 30, бл. 1, секция 2, вх. Б; вписва нов дружествен договор.

90845

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с реше- ние от 26.IХ.2006 г. по ф.д. № 8992/97 вписва прекра- тяването на “Европа лимитед—97”—ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Китан Евтимов

Андреев и със срок за ликвидация 6 месеца.

90846

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския ре- гистър по ф.д. № 14884/97 на проверения и приет годи-

шен финансов отчет за 2005 г. на “Орбител”—ЕАД.

90847

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2006 г. по ф.д. № 2140/97 вписа промени за “Титан—АС”— ЕООД: премества седалището и адреса на управле-

ние в район “Оборище”, ул. Екзарх Йосиф 66; вписва промени в учредителния акт.

90848

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2006 г. по ф.д. № 13620/95 вписа промени за “Мега С.А.Т.”—

ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от Николай Георгиев Гинчин на Лъчезар Недялков Панков; заличава като съдружник Николай Георги- ев Гинчин; вписва промени в дружествения договор.

90849

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12699/

2006 вписа в търговския регистър дружество с огра-

ничена отговорност “Миладинови 1”—ООД, със се- далище и адрес на управление София, район “Слати- на”, ж.к. Гео Милев, ул. Хемус 33, бл. 23, вх. Б, ет. 5, ап. 34, с предмет на дейност: външно- и вътрешно-

търговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всякакви стоки, търговско представител- ство, посредничество и агентство на местни и чуж- дестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна и складова дейност, мениджмънт, маркетинг и реклама, транс- портна дейност в страната и в чужбина, както и вся- каква друга търговска дейност, за която няма зако- нова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангелина Краси- мирова Миладинова и Николай Василев Миладинов, който го управлява и представлява.

90850

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13160/

2006 вписа в търговския регистър еднолично дружес- тво с ограничена отговорност “Уолфен България”— ЕООД, със седалище и адрес на управление София,

район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 16, с предмет на дейност: търговско посредничество и представи- телство, консултантска дейност, информационно- осигурителна дейност, участие в инвестиционни про- екти и дейности, свързани с изграждане, поддържане и експлоатация на сгради и обекти, придобиване, продажба и управление на недвижими имоти, защи- та и внедряване на обекти на интелектуална собстве- ност и всякаква друга дейност, незабранена със за- кон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал

5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Ул- фън Кънсалтънтс Лимитид”—Кипър, и се управлява

и представлява от управителя Стефан Жил Дюлае.

90851

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение по ф.д. № 12936/

2006 вписа промяна за “Ивелл”—ООД: премества седалището и адреса на управление от с. Кладница,

община Даскалово, ул. Цар Симеон 9, в София, ра- йон “Витоша”, ул. Вихрен 11.

90852

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 12990/

2006 вписа в търговския регистър еднолично дружес-

тво с ограничена отговорност “Букли Би Джи”— ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Юри Венелин 1, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, туристичес- ки услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал

5000 лв., с едноличен собственик на капитала Андрю

Крейг Букъл, който го управлява и представлява.

90853

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2006 г. по ф.д.

№ 3112/2001 вписва промени за “София карго

грейнс”—АД: заличава като членове на съвета на директорите Димитър Георгиев Катранджиев и Свет- лана Христова Георгиева; вписва промяна в правна- та форма от акционерно дружество на еднолично акционерно дружество; дружеството продължава дейността си като еднолично акционерно дружество “София карго грейнс”—ЕАД; вписва като едноличен собственик на капитала Методи Николов Ангелов; вписва нов устав, приет с протоколно решение от

25.III.2006 г. на едноличния собственик на капитала;

вписва съвет на директорите в състав: Методи Нико-Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник