Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 85, 28.9.2004 г."

Четвърто гражданско отделение, 02082/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 379/2003 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Мария Щерева Димитрова, с. Свети Влас, община Несебър, ул. Кирил и Методий 43, срещу Димитър Ченев Димит- ров, с. Свети Влас, община Несебър, ул. Кирил и Мето- дий 43А; Господинка Пенчева Димитрова, с. Свети Влас, община Несебър, ул. Кирил и Методий 43А; Георги Динев Димитров, с. Свети Влас, община Несебър, ул. Кирил и Методий 43; Община Несебър.

Четвърто гражданско отделение, 02083/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1308/

2002 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Потребителна кооперация “Напредък”, с. Калояново, област Пловдив, срещу Кооперация “Съгласие”, с. Ка- лояново, област Пловдив.

Четвърто гражданско отделение, 02084/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 884/2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от Общи- на Перник, срещу “Аптечно Перник”—АД, Перник, ул. Кракра 66.

Четвърто гражданско отделение, 02085/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 315/2002 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от ЗК “Царев дол”, с. Търновци, област Силистра, срещу Йор- дан Петров Йорданов, Тутракан, бл. Пирин 2, вх. А, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение, 02086/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 553/2002 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ахмед Рамадан Ахмед, с. Шиварово, община Айтос, област Бургас, срещу Фикри Ефраим Хюсеин, с. Шиварово, област Бургас; Джемиле Рамадан, Айтос, ул. Санданс- ки 15; Гюлсум Рамадан Ахмед, Айтос, ул. Петра 3.

Четвърто гражданско отделение, 02089/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2525/

2002 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от

Мария Атанасова Пулкова чрез адвокат Вера Сърбова,

Асеновград, ул. Вапцаров 1, ет. 3; Иван Атанасов Ива- нов чрез адвокат Вера Сърбова, Асеновград, ул. Вапца- ров 1, ет. 3; Сийка Атанасова Тачева чрез адвокат Вера Сърбова, Асеновград, ул. Вапцаров 1, ет. 3; Надежда Костадинова Шигарминова чрез адвокат Вера Сърбо- ва, Асеновград, ул. Вапцаров 1, ет. 3; Димитрийка Коста- динова Стоева чрез адвокат Вера Сърбова, Асеновград, ул. Вапцаров 1, ет. 3; Екатерина Костадинова Боярова чрез адвокат Вера Сърбова, Асеновград, ул. Вапцаров


Вера Сърбова, Асеновград, ул. Вапцаров 1, ет. 3, срещу

Община Асеновград, пл. Тракия 9.

Четвърто гражданско отделение, 02557/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 664/2002 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от ЗК “Царев дол”, с. Търновци, област Силистра, срещу Пе- тър Йорданов Петров, Тутракан, бл. Пирин 2, вх. А, ет. 4.

Търговска колегия

(бивше пето гражданско отделение)

Търговска колегия (бивше пето гражданско отде- ление), 00805/2003 по касационна жалба срещу реше- нието по гр. дело 648/2002 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Веселин Кирилов Недялков чрез адвокат Николай Цонков със съдебен адрес Варна, ул. Мария-Луиза 23, срещу “Тропикана Травел”—ЕООД, с управител Димитрина Тодорова Индова, чрез адвокат Васко Шиваров със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември 160.

Търговска колегия (бивше пето гражданско отде- ление), 01084/2003 по касационна жалба срещу реше- нието по гр. дело 1579/2003 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Желязко Митев Вълков чрез адво- кат Светла Гонкова-Трайкова, Карнобат, ул. Максим Горки 2; Желязко Митев Вълков, с. Черница, община Сунгурларе, срещу Ангелина Митева Димитрова, с. Чер- ница, област Бургас; Въльо Димитров Вълев, с. Ракли-

ца, област Бургас; Димитър Вълев Димитров, Карно- бат, ул. Иван Рилски 30; Гинка Вълева Димитрова, Карнобат, ул. Иван Рилски 30.

Търговска колегия (бивше пето гражданско отде- ление), 01133/2003 по касационна жалба срещу реше- нието по гр. дело 606/2000 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Силвия Тодорова Георгиева чрез адвокат Георги Николов, Добрич, бул. 25 септември

19а, партер; Костадинка Иванова Митева чрез адвокат Георги Николов, Добрич, бул. 25 септемви 19а, партер; Анелия Тодорова Бянова чрез адвокат Георги Нико- лов, Добрич, бул. 25 септември 19а, партер, срещу ЕТ Радослав Енчев Михайлов с фирма “Ремо—Радослав Михайлов” чрез адвокат Йордан Митков, Варна, ул. Антим Първи 3.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 00148/2004 по касаци- онна жалба срещу решението по гр. дело 2553/2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от Борислав Атанасов Кичуков, чрез адвокат Николов, София, ул. Алабин 36, срещу “Авиокомпания Балкан”—АД, в не- състоятелност, със синдици Станислав Лютов и Радос- лав Тонев, София, бул. Брюксел 1.

Първо търговско отделение, 00149/2004 по касаци- онна жалба срещу решението по гр. дело 2555/2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от Иван Димитров Петков, София, ул. Алабин 36, срещу “Авио- компания Балкан”—АД, в несъстоятелност, със синди- ци Радослав Тонев и Станислав Лютов, София, бул. Брюксел 1.

Първо търговско отделение, 00061/2004 по касаци- онна жалба срещу решението по гр. дело 773/2001 по описа на Софийски градски съд, подадена от Даниела Руди Велкова, София, ул. Инж. Иван Иванов 80, ет. 3, ап. 15—16; Васка Кръстева Велкова, София, ул. Инж. Иван Иванов 80, ет. 3, ап. 15—16, срещу “Пенсед”— ЕООД, София, бул. Александър Стамболийски 69, ет. 4.

Първо търговско отделение, 00144/2004 по касаци- онна жалба срещу решението по гр. дело 180/2000 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от “Белопал”— АД, Търговище, с изпълнителен директор Петър Ива- нов Димитров, със съдебен адрес Белослав, кв. Акации, срещу “Булгаргаз”—АД, с изпълнителен директор Ки- рил Гегов, София, бул. Панчо Владигеров 66; “Бело- пал”—АД, в несъстоятелност, чрез синдик Елвира Гро- ник Танчева, София, ул. Княз Борис I № 71.

Първо търговско отделение, 00145/2004 по касаци- онна жалба срещу решението по гр. дело 70/2003 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Миле- на Дякова—синдик на ЕТ Иван Андреев с фирма “Ив Комерс—Иван Андреев”, Русе, ул. П. Д. Петков 21, вх. Б, ет. 1, срещу ЕТ Иван Петров Андреев с фирма “Ив Комерс—Иван Андреев” чрез адвокат М. Андреева,


фия, ж.к. Яворов, бл. 3, ет. 2.

Първо търговско отделение, 00177/2004 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 2497/2003 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ Милан Василев Добрев с фирма “Милан Добрев” чрез адвокат М. Силяновска, София, ул. Ген. Щерю Атана- сов 5, срещу “Ай Джи Ер”—ЕООД, с управител Иван Д. Данов, в производство по несъстоятелност, чрез адвокат Нина Попова, София, ул. Алабин 33, кантора

107—съдебен адрес.

Първо търговско отделение, 00183/2004 по касаци- онна жалба срещу решението по гр. дело 2214/2003 по описа на Апелативен съд София, подадена от “Балкан- кар—Дунав”—АД, Лом, чрез адвокат Владимир Атана- сов Драганов, София, ж.к. Красна поляна, бл. 27, ап. 16, срещу “Балканкар Холдинг”—ЕАД, в несъстоятелност, със синдик Бояна Георгиева Караиванова, София, бул. Климент Охридски 18; Върховна касационна прокура- тура, София, бул. Витоша 2.


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник