Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 82, 12.10.2007 г."

седалище и адрес на управление Варна, бул. Събор- ни 31А, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност, ком- плексни услуги по проучване, проектиране и из- граждане на жилищни и промишлени обекти, тър- говска дейност, внос, износ, реекспортни, бартер- ни и други външнотърговски дейности, хотелиер- ска, ресторантьорска и туристическа дейност, пред- ставителство и агентство на български и чуждест- ранни физически и юридически лица, комисионна, лизингова и инвеститорска дейност, услуги на фи- зически и юридически лица, реализиране на целия предмет на дейност в страната и в чужбина. Дру- жеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Йоанис Георгиу и Анастасис Памбис и се управля- ва и представлява от Йоанис Георгиу.

72917

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VIII.2006 г. по ф.д. № 2267/2000 вписа промени за “Хоспис Аск- лепий”—ЕООД: вписва като съдружник Светослав Иванов Стоев; вписва промяна в наименованието: “Хоспис Асклепий”—ООД; вписва нов адрес на уп- равление: ул. Цар Симеон I № 1.

72918

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IX.2006 г. по ф.д. № 902/2006 вписа промени за “Приватон”— ЕООД: заличава като едноличен собственик, упра- вител и представляващ Николай Атанасов Атанасов; вписва като едноличен собственик, управител и пред- ставляващ Васил Николов Вандов.

72919

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.IX.2006 г. по ф.д.

№ 1480/2002 вписа промени за “Пътни строежи— Варна”—АД: вписва като член на съвета на директо- рите Владимир Тихомиров Яковов; заличава досега вписаните представляващи членове на СД и вписва като такъв Владимир Тихомиров Яковов.

72920

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.VIII.2006 г. по ф.д. № 2311/94 вписа промени за “Енергоремонт— Варна”—АД: заличава Илза Миткова Чинкова и Ангел Николов Донов като членове на съвета на ди- ректорите; вписва промяна в наименованието: “Енер- горемонт—Варна”—ЕАД.

72921


Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VIII.2006 г. по ф.д. № 2942/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отго- ворност “Компонела—2006”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 51, пар- тер, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посред- нически и комисионерски услуги, търговско пред- ставителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътни- чески и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресто- рантьорство, хотелиерство, инженерингова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Елка Василева Стефанова, която го управ- лява и представлява.

71329

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 3057/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отго- ворност “Варна Венчър”—ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Константиново, местност Припек, парцел 240, и с предмет на дейност: покуп- ко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, посредническа, консултантска и рекламна дейност във връзка с недвижими имоти, ремонт и ново строителство на недвижими имоти, туристичес- ка и транспортна дейност. Дружеството е с капитал

5000 лв., със собственик на капитала Майкъл Кенет

Оуст, който го управлява и представлява.

71330

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VIII.2006 г. по ф.д. № 3193/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отго- ворност “БМ активитис”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Вардар 3, и с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чуж- бина, консултантски услуги, търговско представител- ство и посредничество, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, покупка на транспортни и товароподемни средства и отдаване- то им под наем, други незабранени със закон сделки и услуги с транспортни и товароподемни средства, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала “Бон Марин Лоджистик”—ООД, и се управлява и пред- ставлява от Велислав Цветков Найденов.

71331

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VIII.2006 г.

по ф.д. № 3149/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отго- ворност “Енерджи солюшънс”—ЕООД, със седали- ще и адрес на управление Варна, ул. Генерал Цимер- ман, бл. 35, ет. 3, ап. 21, и с предмет на дейност: по- купка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, мон- тажна и електромонтажна дейност, монтаж и сервиз на електрогенератори и мощности, търговско пред- ставителство и посредничество в страната и в чуж- бина, сделки с интелектуална собственост, комиси- онна, спедиционна, лицензионна, консултантска, складова, импресарска, лизингова дейност, промиш- лен и битов дизайн, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство, ресторантьорство (след лиценз), вътрешно и външ- нотърговска дейност, строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Влади- мир Тодоров Фучеджиев, който го управлява и пред- ставлява.

71332

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2006 г. по ф.д. № 3160/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отго- ворност “Меркур 2006”—ЕООД, със седалище и ад- рес на управление Варна, ул. Доброволци, вх. 3, ет. 3, ап. 10, и с предмет на дейност: търговия със селско- стопанска продукция, с промишлени стоки, храни- телни стоки и стоки за бита, вътрешно- и външно- търговска дейност—внос и износ на селскостопанс- ка продукция, хранителни стоки и стоки за бита, стро- ителство, ремонт, реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещиBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник