Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 8, 30.1.2009 г."


Четвърто гражданско отделение, 000675/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 336/

2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от ТПК “Боян Чонос”—Видин, с председател Босилко Милотинов Антов, гр. Видин, ул. Цанко Церковски

1, срещу “Електроразпределение—Плевен”—ЕАД,

Плевен, ул. Дойран 41.

Четвърто гражданско отделение, 002541/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2677/

2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Божидарка Върбанова Николова чрез адвокат Павел Занев, София, кв. Левски, ул. Поп Груйо 7, срещу “Храм

Света Богородица—Животворен извор”, чрез адво- кат Бойко Матеев, София, ул. Цар Иван Асен 19, ап. 9.

Четвърто гражданско отделение, 000160/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1257/

2006 по описа на Окръжен съд Благоевград, подаде-

на от Филка Серафимова Николова, Благоевград, ул.

14-и полк 33; Георги Райчев Колибарски, Благоевг- рад, пл. Васил Левски 1; Райчо Георгиев Колибар- ски, Благоевград, пл. Васил Левски 1; Светлана Ге- оргиева Караризова, Благоевград, пл. Васил Левски

1, срещу “Абел сервиз”—ООД, Благоевград, ж.к. Еле-

ново, ул. П. Яворов 2; Владимир Цветанов Димит- ров—областен управител на област с администрати- вен център Благоевград, Благоевград.

Четвърто гражданско отделение, 000173/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 299/

2006 по описа на Окръжен съд Благоевград, подаде-

на от Ирина Благоева Ролева, Благоевград, ул. Дра- ма 4, ет. 2; Благой Стойнев Ролев, Благоевград, ул. Драма 4, ет. 2, срещу Георги Иванов Ангелов, Благо- евград, ул. Драма 4, ет. 1; Йорданка Георгиева Бой- чева, Благоевград, ул. Антон Чехов 8.

Четвърто гражданско отделение, 000223/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 141/

2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Димитричка Николова Йорданова, София, ж.к. Стреблище, бл. 28, вх. В, ет. 4, ап. 37, срещу Снежан Георгиев Петров чрез адвокат Константин Димит- ров Райков, Несебър, ул. Хан Крум 43, бл. Дюни,

ап. 12; Янко Хараламбев Хараламбев, Русе, ул. П. Р. Славейков 2А; Николай Станев Станев, Русе, ул. Симеон Велики 2, вх. 1, ет. 5, ап. 20.

Четвърто гражданско отделение, 000287/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 185/

2007 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от

Акиф Бурханидин Исмаил, с. Овен, община Дулово, област Силистра; Лютвие Реджеб Исмаил, с. Овен, община Дулово, област Силистра, срещу Фахри Тах- син Идрис, с. Овен, община Дулово, област Силист- ра; Джумасие Карани Идриз, с. Овен, община Дуло- во, област Силистра; Цветелина Росенова Литерщайд, Силистра, ул. Петър Мутафчиев 89, ет. 6, ап. 15; Михаел Ханс Петер Литерщайд, Силистра, ул. Пе- тър Мутафчиев 89, ет. 6, ап. 15.

Четвърто гражданско отделение, 000378/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 2298/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Общи- на Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, срещу Нъварт Вахрам Апкарян, Пловдив, бул. Шести септември 160, ет. 7; Мони Вахрамов Апкаров, чрез адвокат Роза Ап- карян, Пловдив, бул. Шести септември 160, ет. 7.


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник