Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 8, 21.1.2005 г."

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 192 от

22.I.2004 г. по ф.д. № 104/2004 вписа дружество с огра- ничена отговорност “Петрол груп—Б Д”—ООД, със

седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 45, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, разкриване на собствена мрежа от бензино- станции, външна и вътрешна търговия, внос и износ на стоки, разкриване и експлоатация на собствена търгов- ска мрежа, производство, изкупуване, преработка и про- дажба на селскостопанска и хранително-вкусова про- дукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусо- вото производство, на всякакви промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна и сервизна дейност, обществе- но хранене, ресторантьорство и услуги, вътрешен и меж- дународен туризъм и хотелиерство, разкриване и експ- лоатация на забавни увеселителни заведения, импре- сарска дейност, търговско представителство, посред- ничество и агентство на български и чуждестранни лица, транспорт и спедиция, таксиметрови услуги, строител- ство, реализация на готов строителен продукт, марке- тинг, инженеринг и инвестиции в посочените дейности в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незаб- ранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор Русев Бойнов, Красимира Колева Колева и Росен Василев Драгнев и се представлява и управлява от Росен Василев Драгнев.

29833

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 183 от

21.I.2004 г. по ф.д. № 100/2004 вписа дружество с огра- ничена отговорност “Кардио АРГ—Групова практика за специализирана медицинска помощ”—ООД, със се- далище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 69, вх. В, ет. 1, ап. 73 с предмет на дейност: уп- ражняване на групова практика за специализирана ме- дицинска помощ и всякаква друга дейност, регламен- тирана от ЗЛЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав Боянов Борисов и Бойка Георгиева Трифонова и се представ-


29834

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 177 от


чена отговорност “Аргира”—ООД, със седалище и ад- рес на управление Стара Загора, ул. Арх. Христо Димов

22, вх. Б, ет. 5, ап. 43, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро с промишлени и хранителни стоки, ре- монтни услуги от различен характер, транспортни ус- луги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас Дечков Аргиров, Руско Цонев

Москов, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

29835

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 191 от

22.I.2004 г. по ф.д. № 103/2004 вписа дружество с огра- ничена отговорност “Пчела—Диянплам”—ООД, със се- далище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. св. Кирил и Методий 3, вх. 0, ет. 6, ап. 26, с предмет на дейност: отглеждане на пчели, производство на мед и пчелни продукти, бубарство, животновъдство, произ- водство и търговия с животни и животинска продукция,

ресторантьорство, хотелиерство и всякаква друга дей- ност, незабранена със закон. Дружеството е с неопреде- лен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен Иванов Борисов и Дияна Желязкова Будакова и се пред- ставлява и управлява от Пламен Иванов Борисов.

29836

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 185 от

21.I.2004 г. по ф.д. № 102/2004 вписа дружество с огра-

ничена отговорност “Тера дизайн”—ООД, със седали- ще и адрес на управление Стара Загора, кв. Голеш,

административна сграда на консорциум “Тера груп”, с предмет на дейност: вътрешно- и външно озеленяване, проектиране, ландшафтна архитектура, производство и търговия с посадъчни материали, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, прера- ботен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комплексни изпълнения на сгради и инже- нерингови съоръжения, комисионна, складова, транс- портна, лизингова и всякаква друга дейност, незабра- нена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитала 5000 лв., със съдружници “Перфект—инвест ходинг”—АД, представлявано от Динко Иванов Пенев и “Ландшафтен дизайн—инвест”—ООД, представлява- но от Георги Йорданов Йорданов, и се представлява и управлява от управителя Георги Йорданов Йорданов.

29837

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 165 от

20.I.2004 г. по ф.д. № 91/2004 вписа дружество с огра-

ничена отговорност “Агроекон”—ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Одринска епопея 5, вх. 0, ет. 6, ап. 12, с предмет на дейност: по- купка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, комисионни, спе- диционни (без поща) и превозни сделки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничес- тво, складови сделки и всякаква друга дейност, незаб- ранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Маринов Станев и Зорница Стефанова Николова и се представ- лява и управлява от Зорница Стефанова Николова.

29838

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.II.2004 г. по ф.д.

№ 728/2001 вписа промени за “Експлоатационна ком-

пания Марица-изток 3”—АД: освобождава като член на надзорния съвет Стивън Гарет Брет; освобождава като член на управителния съвет Александър Джеймс Дъглас; избира за член на надзорния съвет Майкъл Дейвид Бейкуел; избира за член на управителния съвет Робърт Алвин Малон.


Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ впис- ва по ф.д. № 1511/2002 прекратяването на “Техно- лайт”—ООД, и го обявява в ликвидация, със срок на ликвидацията 6 месеца от датата на поканата до кре- диторите в “Държавен вестник” и с ликвидатор Ни- колина Петрова Тачева.

29379

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от

18.XI.2003 г. по ф.д. № 1387/97 вписа промени за “Кане- за”—АД: вписва в търговския регистър прилагането на годишните счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001 и

2002 г.; вписва заверено копие на новоприетия устав на

дружеството, приет на ОС на акционерите на 10.X.2003 г.

29380

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.II.2004 г. по ф.д. № 510/2003 вписа в търговския регистър промени за “Медицински център Казанлък”—ООД: вписа като съдружник Огнян Димитров Бозуков; вписва прехвър- ляне на дружествени дялове.

29381

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 259 от

3.II.2004 г. по ф.д. № 310/94 вписа в регистъра за едно-

личните търговци прехвърляне на предприятие с фир- ма “Станиел Стоилов—Скай” от едноличния търго- вец Станиел Иванов Стоилов на Емил Колев Михай- лов, който поема активите и пасивите на прехвърле- ното предприятие, и го вписа като едноличен търго- вец с фирма “Емил Михайлов—69”.

29382


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник