Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 78, 30.9.2005 г."

Второ търговско отделение, 000361/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 779/

2003 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от

“Стронгил”—ООД, Добрич, ул. Колю Фичето 3, ет. 2, срещу “Пътно строителство”—АД, Добрич, ул. Отец Паисий 15.

Второ търговско отделение, 000545/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 693/2003 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Дими- тър Николов Андонов чрез адвокат Димитър Пана- йотов Димитров, Ямбол, ул. Стефан Караджа 31, ет. 2, срещу “Зърнени храни—99”—ЕАД, Ямбол, Индустриална зона.


НА 14.ХI.2005 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 000408/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 781/

2004 по описа на Окръжен съд Стара Загора, пода-

дена от Стоянка Михова Георгиева, Стара Загора, ул. Христо Ботев 124, вх. Б, ет. 1, ап. 49, срещу Ста- нислава Иванова Илиева, Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 32, ет. 8, ап. 23; Илчо Тенев

Илиев, Стара Загора, ул. Княз Александър Батен- берг 32, ет. 8, ап. 23.

Първо гражданско отделение, 000409/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 1067/

2004 по описа на Окръжен съд София, подадена от

Васил Здравков Апостолов, Самоков, бул. България

157, срещу Христо Здравков Апостолов, Самоков, кв.

Самоково, бл. 25, вх. В.

Първо гражданско отделение, 000453/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 327/

2004 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от

Станка Иванова Савова, София, кв. Горна баня, ул.

756 № 2, срещу Иванка Димитрова Бодурова, Асе- новград, ж.к. Запад, ул. Лозница 6, вх. В, ет. 4, ап. 47;

Румяна Иванова Цолова, Асеновград, ул. Ради Овча- ров 3, САК, чрез адвокат Веска Дункова.

Първо гражданско отделение, 000454/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 2723/

2004 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от

Марияна Стоянова Бедрова чрез адвокат Л. Корту-

кова, Асеновград, ул. Изложение 13, срещу Васко


Стоян Джамсъзов 11, бл. 102, вх. Б, ет. 3.

Първо гражданско отделение, 000462/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 11/

2005 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от София Андонова Симеонова, с. Исперихово, об-

ласт Пазарджик; Ангел Андонов Вълков, с. Испе- рихово, област Пазарджик, срещу Петър Ангелов


митрана Соколова Вълкова, с. Исперихово, област Пазарджик; Лидия Лазарова Хампарцунян, Плов- див, ул. Ян Хус 5, ет. 3, ап. 6; Радка Лазарова Вълко- ва, с. Исперихово, област Пазарджик; Красимира Петрова Стоянова, с. Исперихово, област Пазар - джик; Захаринка Ангелова Станкова, Пазарджик, ул. Петър Бонев 106, ет. 4, ап. 16; Станка Данаилова Търпова-Колева, Пазарджик, ул. Петър Бонев 106, ет. 4, ап. 16; Георги Данаилов Търпов, Пазарджик, ул. Петър Бонев 106, ет. 4, ап. 16.

Първо гражданско отделение, 000496/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 726/

2004 по описа на Окръжен съд Благоевград, подаде- на от Албена Ангелова Гулева, Русе, ж.к. Изток, бул. Мануш войвода вх. В, ап. 8, срещу Антоанета Ангелова Гулева-Илиева, Благоевград, ул. Сергей

Румянцев 4, ет. 2.

Първо гражданско отделение, 000497/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 20/2003 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Иван Василев Мавров чрез адвокат Д. Тотев, София, ул. У. Гладстон 28, ет. 2; Величка Георгиева Маврова чрез адвокат Д. Тотев, София, ул. У. Гладстон 28, ет. 2, срещу Васко Велгилов Мавров, Дупница, чрез адвокат Ильова; Радка Кирилова Кавданска, с. Чер- вен брег, област Кюстендил; Кирил Димитров Кав- дански, с. Червен брег, област Кюстендил; Ивайло Димитров Кавдански, с. Червен брег, област Кюс- тендил; Светла Евгениева Кавданска, с. Червен брег, област Кюстендил; Евгени Василев Кавдански, с. Чер-


дански, с. Червен брег, област Кюстендил; Десисла- ва Василева Кавданска, с. Червен брег, област Кюс- тендил; Йорданка Андонова Кавданска, София, ж.к. Лагера, ул. Боговец 32, вх. Б, ап. 4; Костадинка Ди- митрова Маврова, Дупница, чрез адвокат Ильова; Дамянка Андонова Червенобрежка, с. Сапарево, област Кюстендил; Райчо Василев Кавдански, с. Чер- вен брег, област Кюстендил.

Първо гражданско отделение, 000526/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 1734/

2002 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Надка Видева Кръстева, Пловдив, кв. Коматево, ул. Лозарска 2; Стоил Кръстев Минев, с. Труд, област Пловдив.

Първо гражданско отделение, 000527/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 1206/

2004 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от

Величка Петрова Георгиева, Свиленград, ул. Бузлу- джа 2А, срещу Георги Петров Георгиев, Свиленград, ул. Бузлуджа 2А.

Първо гражданско отделение, 000528/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 893/

2004 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Арсен

Артюн Яхджиян, Русе, ул. Войводова 11, чрез Мла-

ден Дживилеков; Степан Артюн Яхджиян, Русе, ул. Стефан Стамболов 57, вх. 2, срещу Киркор Артюн Яхджиян, Русе, ул. Т. Каблешков 4, бл. Бенковски, вх. Б, ет. 2; Мириям Хартюн Яхджиян, Русе, ул. Т. Каблешков 4, бл. Бенковски, вх. Б, ет. 2.


Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 001397/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 2181/

2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от “Мина Иван Русев”—ЕООД (в ликвидация), чрез ад- вокат Асен Борисов Петков, с. Житуша, област Пер-


ул. 27 октомври, бл. 32, ап. 1; “Мини Бобов дол”— АД, гр. Бобов дол.

Трето гражданско отделение, 001398/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 4082/

2001 по описа на Софийски градски съд, подадена от СПТУ по селско стопанство “Бузема”, София, ул. Маестро Кънев 74; Атанас Гаврилов Митрев чрез

адвокат Евгения Братоева, София, ул. Г. С. Раковс- ки 153б, ет. 5, ап. 19.

Трето гражданско отделение, 001399/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 2111/

2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от

Мария Георгиева Ефтимова, София, кв. Световраче-

не, ул. Войнишки път 2, срещу “Мраз”—АД, София, ул. Индустриална 11.

Трето гражданско отделение, 001400/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 2058/

2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от

Йордан Любомиров Милев чрез адвокат Диана Пав-


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник