Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 78, 28.9.2007 г."

Изгрев, бл. 16, вх. 6, ет. 3; Митко Желев Желев, Бур- гас, ж.к. Изгрев, бл. 16, вх. 6, ет. 3; Антоанета Желева Йорданова, Сливен, ул. Волентирска 1.


Пето гражданско отделение

Пето гражданско отделение, 000043/2005 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 978/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Цен- ка Драганова Младенова, София, ул. Банат 19А; “Кремиковци”—АД, София, кв. Ботунец.

Пето гражданско отделение, 000251/2005 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 856/2004 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Валя Георгиева Кръстева, Враца, бул. Демокрация 29, вх. Б, ап. 21; “Тролейбусен транспорт”—ЕООД, Враца, ул. Мито Орозов 165.

Пето гражданско отделение, 000412/2005 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 605/2004 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Райо- нен център по здравеопазване—Сливен, срещу Ели- забет Александрова Кендерян със съдебен адрес ад- вокат Георги Чолаков, Сливен, ул. Раковски 19, ет. 3.

Пето гражданско отделение, 000083/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 2346/

2006 по описа на Софийски градски съд, подадена

от Здравко Костов Станев, с. Средногорово, общи- на Казанлък, ул. Доскал Йовко 45, срещу Иванка Савова Чунчева, София, ж.к. Красно село, бл. 24 А, вх. А, ап. 2.

Пето гражданско отделение, 000114/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 364/

2006 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от

Фахри Асанов Дъбов, с. Добрева череша, област

Смолян; Минка Асенова Савова, с. Добрева череша, област Смолян, срещу Сабри Ишрефов Бабаджанов, Рудозем, кв. Възраждане, ул. Петър Берон 2.

Пето гражданско отделение, 000148/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 4648/

2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Златка Маринкова Димова чрез адвокат Иван Ма- ринов Вълчев, София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 1, стая

134; Йорданка Петкова Стефанова чрез адвокат Иван

Маринов Вълчев, София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 1, стая 134, срещу Маргарита Маринкова Панкова чрез адвокат Г. Попова, София, ул. Солунска 1; Румяна Бойкова Бонева, София, ул. Русалка 30, ет. 2, ап. 5; Богдан Александров Митров, с. Негован, София, ул. Иван Грозданов 24.

Пето гражданско отделение, 000172/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 944/

2006 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Христо Маринов Огнянов, Русе, ул. Калоян 26, сре- щу Сдружение “Майка Тереза”, Русе, ул. Сини камъ- ни 19, ет. 1.

Пето гражданско отделение, 000212/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 448/

2006 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Марин Минчев Маринов, с. Бреговица, област Велико Търново, срещу ОППЗК “Трети март—

94”, с. Бреговица, област Велико Търново.

Пето гражданско отделение, 000278/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 316/

2005 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от

Елза Иванова Манойлова, Монтана, ул. Жеравица

89, ет. 1, ап. 1, срещу Емил Рафаилов Манойлов, Монтана, ул. В. Търново 15, вх. А, ет. 1, ап. 3.

Пето гражданско отделение, 000464/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 314/

2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от

“Варна мениджмънт и консултинг”—АД, Варна, ул. Мусала 3, срещу Йорданка Милева Несторова, Вар- на, ул. Дебър 7, ет. 2, ап. 6; Минчо Славов Минчев, Варна, ул. Дебър 7, ет. 2, ап. 6; Федерация за прия- телство с народите на Русия и ОНД със съдебен ад- рес адвокат Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Вла- дислав Варненчик 10, ет. 1.

Пето гражданско отделение, 000503/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 5278/

2003 по описа на Софийски градски съд, подадена

от Благовеста Стефанова Цветкова чрез адвокат Дочка Богданова, София, ул. Бузлуджа 3—5, адво- катско бюро; Пенка Дакова Цафарова, София, ж.к. Дружба, бл. 304, вх. А, ет. 4, ап. 22; Калоян Пла- менов Цафаров, София, ж.к. Дружба, бл. 304, вх. А, ет. 4, ап. 22; Елена Пламенова Цафарова, Со- фия, ж.к. Дружба, бл. 304, вх. А, ет. 4, ап. 22; Надя Петрова Петрова чрез адвокат Иван Ников, Со- фия, ул. Вълко Раденски 2, ет. 3; Стефан Петров Петров чрез адвокат Иван Ников, София, ул. Вълко Раденски 2, ет. 3; Петър Георгиев Петров чрез адвокат Иван Ников, София, ул. Вълко Ра- денски 2, ет. 3, срещу Столична община, район “Триадица”, София, ул. Московска 33; министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17—19; Мирослав Кънчев Цафаров чрез адвокат Любомир Танчов- ски и адвокат Светослав Танчовски, София, Тър- говски дом, вх. Г, ет. 1, кантора 148.

Пето гражданско отделение, 000511/2007 по касационна жалба срещу решението по гр. дело

797/2005 по описа на Софийски градски съд, по-

дадена от Министерство то на образованието и на- уката, София, бул. Княз Дондуков 2А, срещу Ви- олета Ангелова Георгиева-Некитова, Разград, ж.к. Орел, бл. 24, вх. И, ап. 9.

Пето гражданско отделение, 000521/2007 по касационна жалба срещу решението по гр. дело

385/2006 по описа на Окръжен съд Разград, пода- дена от Симеон Христов Минчев, Разград, ул.

Паркова 23; Христо Симеонов Христов, Варна, ул. Баучер 3, вх. Б, ап. 53; Милена Симеонова Христова, Разград, ул. Паркова 23, срещу Аген- ция за държавни вземания, София, ул. Г. С. Ра- ковски 47; министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Мето- дий 17—19; Ивелин Руменов Адрианов, Разград, ул. Неофит Рилски 17, вх. Б, ет. 2, ап. 11; Пламе- на Милчева Адрианова, Разград, ул. Неофит Рил- ски 17, вх. Б, ет. 2, ап. 11; областен управител - Разград, ул. Бели Лом 37А.

Пето гражданско отделение, 000526/2007 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 268/

2006 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от

Стефан Димитров Цонков, Казанлък, ул. Еделвайс

1, вх. Б, ет. 4, ап. 16, срещу Гана Стефанова Марино- ва, с. Скандало, кв. Павловото, област Ловеч; Недка

Коева Цонкова, Казанлък, ул. Никола Петков 41; Нина Димитрова Шампилиева, Казанлък, ул. Нико- ла Петков 45; Недка Тотева Минкова, Троян, ул. Вежен 13.Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник