Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 76, 21.9.2007 г."

тингова, инвестиционна, инженерингова, програмна и рекламна дейност и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с не- определен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валери Трифонов Цветков и “Енерджи Сейвинг”— ЕООД, представлявано от Севдалина Петкова Джа- барска, и се управлява и представлява от Севдалина Петкова Джабарска.

61695

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1219 от

26.VI.2006 г. по ф.д. № 553/2006 вписа промяна на седалището и адреса на управление на “Плазит 2001 (България)”—ЕООД, в Стара Загора, местоположе- ние “Агробиохим”—АД.

61696

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1734 от

19.VI.2006 г. по ф.д. № 772/2006 вписа еднолично дру- жество с ограничена отговорност “Крал—Мак”— ЕООД, със седалище и адрес на управление Казан- лък, ул. Бяло море 2, с предмет на дейност: търговия с хранителни и промишлени стоки, строителство и проектиране, търговско представителство и посред- ничество, комисионни, спедиционни (без поща), пре- возни, складови, лицензионни сделки и сделки с ин- телектуална собственост, покупка, строеж или обза- веждане на недвижими имоти с цел продажба, ли- зинг, хотелиерски, туристически, рекламни, инфор- мационни, програмни, импресарски или други услу- ги, стоков контрол и всякаква друга търговска дей- ност, незабранена със закон. Дружеството е с неоп- ределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мехмет Ахмет Крал.

61637

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1749 от

19.VI.2006 г. по ф.д. № 775/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Еврокомерс 3”—ООД, със

седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Ста- розагорска 6, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждес- транни физически и юридически лица, строителст- во, проектиране, производство, посреднически и други услуги и всякаква друга търговска дейност, незабра- нена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Татяна Тенчева Тенева, Лъчезар Димитров Мечков и Асан Хюсеи- нов Палов и се управлява и представлява от Татяна Тенчева Тенева.

61698

Старозагорският окръжен съд на основание

чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1092 от 19.IV.2006 г. по ф.д. № 499/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “М Компа С”—ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 144, вх. 0, ап. 14, с предмет на дейност: научно и техническо разработване на продукти със специално и общо машиностроител- но предназначение, консултантска дейност в об- ластта на машиностроенето и търговията с произ- ведения от него, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, търговско представителство, посредничество и рекламна дейност и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж-

ници Пламен Койчев Ангелов, Цецка Петкова Костова и Владимир Петров Коларов, който го управлява и представлява.

61703

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1083 от

2.V.2006 г. по ф.д. № 495/2006 вписа дружество с ог- раничена отговорност “Новагруп”—ООД, със седа- лище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 105, ет. 5, офис 3, с предмет на дей- ност: вътрешно- и външнотърговска дейност, тър- говско представителство, посредничество и агентст- во на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, производство и продаж- ба на рекламни продукти, производство, продажба и препродажба на стоки и услуги, хотелиерство и рес- торантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна, издателска, преводаческа, транспортна, спедиторска и строителна дейност, информационно обслужване и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи- тал 5000 лв., със съдружници Неделчо Монев Колев и Тихомир Монев Колев, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

61704

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1073 от

26.IV.2006 г. по ф.д. № 485/2006 вписа дружество с ограничена отговорност “Булроуз—Етерика”—ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж. к. Изток, бл. 4, вх. Г, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: производство и продажба на етерични масла, аро- матни води и други ароматни продукти, превозвачес- тво в страната и в чужбина, импортно-експортна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел преп- родажба в първоначален или преработен вид, тър- говско представителство и посредничество, складо- ви сделки и всякакви други сделки и услуги, незабра- нени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Славов Ива- нов, Айрин Емин Чукова, Златко Иванов Амешев, Петър Славов Петров и Тодор Славов Петров и се управлява и представлява от Иван Славов Иванов.

61706

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1058 от

18.IV.2006 г. по ф.д. № 478/2006 вписа еднолично дру-

жество с ограничена отговорност “Декси”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Калоян 7, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, про- дажба на стоки от собствено производство, търговс- ко представителство и посредничество, комисион- ни, спедиционни и превозни сделки, търговия на дребно и на едро, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, складови сдел- ки, лизинг, рекламни, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се предс- тавлява и управлява от едноличния собственик на капитала Неделчо Колев Неделчев.

61707

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1855 от

13.VII.2006 г. по ф. д. № 812/2006 вписа еднолично

дружество с ограничена отговорност “Зикони 71”— ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ком 37, с предмет на дейност: покупка наBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник