Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 76, 20.9.2005 г."

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 13021/2003 за “Кара инженеринг”—ООД: вписва

като управител Радка Димитрова Русева, която ще управлява и представлява дружеството заедно и по- отделно с Румен Цвятков Цанев.

34432

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 6001/2003 за “Максмед рисайклинг”—ЕООД: за- личава като едноличен собственик на капитала и управител Юсеин Мехмед Алиев; вписва като едно- личен собственик на капитала и управител Димитър

Христов Димитров; вписва промени в учредителния акт на дружеството; дружеството се управлява и пред- ставлява от Димитър Христов Димитров.

34433

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по

ф.д. № 10900/2002 за “ДЕП трейдинг”—ЕООД: за- личава като едноличен собственик и управител Бла- говеста Георгиева Петрушева-Пенчева; вписва като едноличен собственик “СИП трейд”—ЕООД; пре- мества седалището и адреса на управление в Со- фия, район “Лозенец”, ул. Черноризец Храбър 2; дружеството се управлява и представлява от Иван Кирилов Марешов.

34434

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 8473/2001 за “Комерс Ботев”—ЕООД: вписва като

съдружници Мустафа Алтун и Мевлют Багбеклейен; дружеството продължава дейността си като дружес- тво с ограничена отговорност “Комерс Ботев”—ООД.

34435

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 7904/2001 за “Ипик”—ООД: заличава като съдруж- ник Неделчо Джеймс Неделков; заличава като упра- вител Димитър Цонков Иванов; вписва като управи- тел Нели Кирилова Манова, която ще управлява и представлява дружеството.

34436

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 4193/2001 за “СДЛ груп”—ООД: заличава като управител Александър Иванов Делчев; вписва като управител Цветелина Божидарова Димова, която ще управлява и представлява дружеството.

34437

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д.

№ 10442/2000 за “Агротрейд СС”—ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Подуяне”, кв. Стефан Караджа, ул. Теофил Ганев 1.

34438

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от

18.Х.2004 г. по ф.д. № 3965/2000 промяна за “Асан- сьорни сервизи—София”—АД: заличава като проку- рист Николай Димитров Милков.

34439

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от

25.Х.2004 г. по ф.д. № 3965/2000 промяна за “Асан- сьорни сервизи—София”—АД: вписва като прокурист Николай Димитров Милков.

34440

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 9980/90 вписва поемане на предприятието на ЕТ “ПЕМП—Сервиз— Петко Димчевски”, собственост на Петко Стоянов

Димчевски, от неговата наследница Мая Димитрова Димчевска и я вписва като ЕТ “ПЕМП—Сервиз— Петко Димчевски—Мая Димчевска”.

34441

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 6109/2004 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Зико—Евгени

Балтов” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Евгени Асенов Балтов на Борислав Симеонов Спасов и го вписва като ЕТ “Зико—Борислав Спасов” със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл.

604, вх. А, ет. 14, ап. 68.

34442

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 1846/98 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Галант—Ев- гения Куртева” като съвкупност от права, задълже- ния и фактически отношения от Евгения Петкова

Куртева на Виолетка Петкова Глогова-Манчева и я вписва като ЕТ “Галант—Виолетка Глогова”.

34443

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 9127/99 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Анка Геор-

гиева—Брокс” като съвкупност от права, задълже- ния и фактически отношения от Анка Георгиева Томова на Стоян Йовков Главчовски и го вписва като ЕТ “Брокс—Стоян Главчовски” със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 9.

34444

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 22.Х.2004 г. по ф.д. № 4657/98 промяна за “Аутобар Пакиджинг София (А.П.С.)”—ЕАД: вписва като едноличен собс- твеник “Акорн (Холандия) 3.Б.В., Холандия (правоп-

риемник на “Аутобар Груп” Б.В. Холандия).

34445

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 8975/97 за “Елит—Г 5”—ООД: заличава като съд- ружници Красимир Асенов Георгиев и Стефан Лю-

бомиров Йоцов; вписва като управител Славчо Боя- нов Костадинов; дружеството ще се управлява и пред- ставлява от Христо Николов Куюмджиев и Славчо Боянов Костадинов заедно и поотделно.

34446

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д.

№ 6292/97 за “Бет Принт”—ООД:вписва изменения в дружествения договор, приети от общото събрание на съдружниците на 10.Х.2004 г.

34447

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира про- мени по ф.д. № 13236/97 за “6-К”—ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружник Атанас Кой- нов Койнов; вписва като съдружник и управител Тончо Атанасов Койнов; дружеството ще се управ- лява и представлява от Илияна Григорова Боянова и Тончо Атанасов Койнов заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

34448

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе-

ние от 21.Х.2004 г. допуска прилагането в търговс- кия регистър по ф.д. № 16805/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Елит Медикъл”—АД.

34449Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник