Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 71, 30.8.2005 г."

Второ търговско отделение, 000222/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 1326/2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от “Езер- на”—ООД, чрез адвокат Иван Ангелов Танев, Со- фия, ул. Алабин 56, ет. 6, стая 2, срещу “Добруджа Мел”—АД, София, район “Триадица”, ул. Д. Манов

10, бл. 3, ап. 3; “Красен—ММ—5”—ЕАД, София, кв.

Драгалевци, ул. Ябълкова градина 25, и трето лице Пламен Митков Беликалов, Козлодуй, бл. 80, вх. А, ап. 7; ПТК “Възраждане”, Козлодуй, п. к. 76.

Второ търговско отделение, 000223/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 121/2004 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Ганка Енчева Косева чрез адвокат Цветанка Ивано- ва Маркова, Казанлък, ул. Стефан Караджа 7, срещу Петко Тотев Гайдаров, Казанлък, ул. Тракия 33.

Второ търговско отделение, 000226/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 417/2004 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Ангел Димитров Валев чрез адвокат Ирена Русчева, Си- листра, ул. Христо Ботев 2, офис 2; “Уникомервс”— ЕООД, чрез адвокат Маргарита Славова, Силистра, ул. Добрич 2, кантора 6.

Второ търговско отделение, 000229/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 921/2004 по описа на Апелативен съд София, подадена от Юлиян Минков Мартинов, София, ж.к. Надежда, бл. 421, вх. В, ет. 4, ап. 59, срещу ЗПАД “Алианц България”, София, бул. Княз Дондуков 59.

Второ търговско отделение, 000230/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 2247/2004 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от ЕТ Петър Атанасов Курдов с фирма “Майорка—90— Петър Курдов” чрез адвокат Георги Иванов, Плов- див, ул. Райко Даскалов 53, срещу Нели Йорданова Гюрова чрез адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, бул. Шести септември 148, ет. 2; Енрико Исако чрез адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, бул. Шести септември 148, ет. 2; Лидия Алкалай чрез адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, бул. Шести септември

148, ет. 2; Марио Ешуа чрез адвокат Даниела Елдъ- рова, Пловдив, бул. Шести септември 148, ет. 2.

Второ търговско отделение, 000231/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 854/2003 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от “Сортови смена—Благоевград”—АД, Благоевград, ул. Даме Груев 36; Цонка Иванова Марина чрез адвокат Лиляна Гигова, София, ул. Варна, бл. 373, вх. А, срещу ЕТ Павлина Владимирова Атанасова с фирма “Пав- лина Атанасова”, Дупница, ул. Княз Борис Първи 14.

Второ търговско отделение, 000234/2005 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 2450/2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от Зас- трахователна компания “Юпитер”—АД, чрез проце- суалния си представител Свилен Диков, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, срещу Мариана Петрова Николова, София, ул. Малуша 16, ет. 1.


НА 17.Х.2005 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение


Първо гражданско отделение, 000276/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1642/

2004 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от

Лилия Петрова Бранева, Варна, ул. Бр. Георгиевич

15, вх. В, ет. 7, ап. 127, срещу Даниела Петрова Кън- чева, Варна, ж.к. Младост, бл. 130, вх. 3, ет. 5, ап. 62.

Първо гражданско отделение, 000280/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 4966/2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от Васил

Лалев Василев чрез адвокат Т. Райчева, София, ул. Ал. Батенберг 10, вх. А, ет. 2, срещу Вунка Стоянова Филева, София, ул. Луи Айер, бл. 255, вх. Г, ет. 6, ап. 89.

Първо гражданско отделение, 000281/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 124/

2004 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мария Димитрова Телчарова, Пловдив, ул. Княз Александър I № 1, ет. 2; Ганка Димитрова Телчаро-

ва, Пловдив, ул. Княз Александър I № 1, ет. 2, срещу Лили-Жули Аврам Геран чрез адвокат Л. Поборни- ков, Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1; Яков Аврам Панижел чрез адвокат Л. Поборников, Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1.

Първо гражданско отделение, 000307/2005 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 803/2003 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Пенка Николова Белева, Велинград, ул. Божур 2; Рай- на Николова Караангова, Велинград, ул. Еделвайс 25.

Първо гражданско отделение, 000309/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 575/

2004 по описа на Окръжен съд София, подадена от

Катерина Стоянова Немска, София, ул. Г. С. Раков- ски 149, вх. Б, ет. 1, ап. 23, срещу Йорданка Димитро- ва Бухова, с. Костенец, Софийска област; Изабела Георгиева Бухова, с. Костенец, Софийска област.

Първо гражданско отделение, 000310/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 544/

2002 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от

Цветанка Кръстева Нешева със съдебен адрес Стара Загора, ул. Захарий Княженски 81А, чрез адвокат Марков, срещу Кръстьо Лилов Ралев, с. Войнягово, област Пловдив; Христина Кръстева Гавазова, с. Каравелово, област Пловдив; Христа Георгиева Ра- лева, с. Войнягово, област Пловдив.

Първо гражданско отделение, 000369/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 757/

2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от

Николай Христов Довляков, София, ж.к. Люлин 10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу Ангелина Райчева Геор- гиева, София, ж.к. Младост, бл. 36, вх. 16, ет. 1, ап. 41.

Първо гражданско отделение, 000375/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2546/

2001 по описа на Софийски градски съд, подадена от Костадинка Димитрова Стоянова, с. Лобош, Софийс- ка област, срещу Марийка Лалева Павлова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 6б, вх. А, ап. 25; Цветанка Сто- янова Георгиева, с. Малка Брестница, област Ловеч; Йонка Георгиева Белчева, София, кв. Мусагеница, бл. 100, вх. Д, ет. 7, ап. 78; Цветанка Иванова Павло- ва, Русе, ул. Екзарх Йосиф 30.

Първо гражданско отделение, 000376/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 946/

2004 по описа на Окръжен съд София, подадена от

Маргарита Манчева Пепелюгова чрез адвокат Н.

Рангелов, София, ул. Хан Крум 5, ет. 2, ап. 6; Краси- мир Стефанов Пепегюлов чрез адвокат Н. Рангелов, София, ул. Хан Крум 5, ет. 2, ап. 6, срещу София Иванова Самоковлиева, София, ж.к. Дружба, бл. 99, вх. А, ет. 3, ап. 7; Анна Александрова Самоковлиева, София, ул. Здраве 13.

Първо гражданско отделение, 000391/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 104/

2004 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от

Георги Иванов Телеников, с. Равна гора, област Вар- на, срещу Величка Стелианова Славова, Варна, ул. Кракра 43, ет. 7, ап. 46.

Първо гражданско отделение, 000393/2005 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 910/

2004 по описа на Софийски градски съд, подадена отBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник