Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 54, 13.6.2008 г."

работен вид, производство на стоки с цел продажба и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собст- веник на капитала Божидар Динев Ройдев.

59886

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1714 от

16.V.2007 г. по ф. д. № 814/2007 вписа еднолично дру- жество с ограничена отговорност “Стаменков”— ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 40, ет. 2, ап. 6, с пред- мет на дейност: външно- и вътрешнотърговска, про-

изводствена, предприемаческа, рекламна, експерт- на, транспортна, строително-предприемаческа дей- ност, ремонтна дейност, услуги, търговия със селс- костопанска продукция и производните є, консиг- национна търговия, търговия с художествени про- изведения и стоки на леката промишленост, вкл. хранителни, текстилни стоки, стоки за бита, обза- веждането, облекло, ел. уреди, дървообработване и всякаква друга дейност в страната и чужбина, не- забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управ- лява от едноличния собственик на капитала Конс- тантин Любенов Стаменков.

59887

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1718 от

14.V.2007 г. по ф. д. № 818/2007 вписа еднолично дру- жество с ограничена отговорност “Аптека—Фели-

ция”—ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Оряховица, с предмет на дейност: търговия на дреб- но с лекарствени продукти, съхраняване, приготвя- не, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България ле- карствени продукти, медицински изделия, добавки към храненето, козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от министъра на здра- веопазването, а за търговия с лекарствени и други стоки, разрешени за продажба в аптека при лицензи- ран или разрешителен режим—след издаване на раз- решение или лиценз от компетентен орган. Дружес- твото е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Янка Дончева Пашова.

59888

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1720 от

16.V.2007 г. по ф. д. № 820/2007 вписа еднолично дру- жество с ограничена отговорност “Спарк”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 93, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: проектиране, строителство, ремонт, ре-

конструкция и модернизация, инженеринг, контрол в проектирането и строителството, оценителска дей- ност, управление на проекти, строителство и техно- логично оборудване на жилищни и промишлени обек- ти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги, търговско пред- ставителство и посредничество, маркетинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, сделки с интелекту- ална собственост и всякаква друга търговска дей- ност, незабранена със закон. Дружеството е с неоп- ределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Светла Трайкова Стрезова.

59889

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от

18.IV.2007 г. по ф. д. № 1350/2000 допуска прилагане-

то в търговския регистър на проверения и приет го- дишен финансов отчет за 2006 г. на “Строител ВД”— ООД, Стара Загора.

59890

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1651 от

16.V.2007 г. по ф. д. № 2160/98 вписа промени за “Гло-

бал химик”—ООД: поемане на дружествени дялове; освобождаване на съдружник и управител Зеки Наим; избиране за управител на Лале Наим, която ще осъ- ществява представителството и управлението на дружеството заедно с другите двама управители Мехмед Бариш Наим и Мухсин Юзтюрк; вписва при- лагането на заверено копие от изменения дружест- вен договор.

59891

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от

7.V.2007 г. по ф. д. № 1475/2006 вписа в търговския

регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “Петър Сираков”—Казанлък, представлявано от Петър Иванов Сираков, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Сира- ков”—ЕООД, Казанлък.

59892

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1671 от

15.V.2007 г. по ф. д. № 3482/90 вписа в търговския ре- гистър прехвърляне предприятие с фирма ЕТ “Прок- сима Мотор—Емил Дудев” от едноличния търговец Емил Георгиев Дудев като наследодател на наследни-

ка Иванка Дечева Дудева и го вписа като едноличен търговец с фирма “Проксима Мотор—Емил Дудев— Иванка Дудева”, със седалище Мъглиж.

59893

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1732 от

17.V.2007 г. по ф. д. № 824/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Нова реколта”—ООД, със седалище и адрес на управление с. Ръжена, ул. Ахе- лой 10, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, пре- работен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, включително производст- во и продажба на всички видове селскостопански произведения, угояване на животни, производство и продажба на животинска продукция, търговско пред- ставителство и псоредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвивжими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, която по предмет и обем изисква водене по търговски начин и не е заб- ранена със закон или друг нормативен акт. Дружес- твото е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стойчо Боянов Катранджиев и Злати Петков Златев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

59894

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1731 от

17.V.2007 г. по ф. д. № 823/2007 вписа еднолично дру- жество с ограничена отговорност “Вели електро-

ник”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 129, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо- тен или обработен вид, продажба на стоки от собст- вено производство, покупка на ценни книги с цел препродажба, консултантска, оказионна, лизингова, посредническа, хотелиерска, туристическа, реклам- на, информационна, програмна, импресарска дейност, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, търговско представителство и посредничес-Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник