Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 51, 15.6.2004 г."

СЪДИЛИЩА


Върховният касационен съд, 2 гр. отделение, при- зовава Анриета Драганова Драганова с последен ад- рес София, ул. Тодор Стоянов 8, сега с неизвестен ад- рес, да се яви във Върховния касационен съд на

14.IХ.2004 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 584/2003, заведено от Емил Стефанов Иванов, по молба за отмя- на по чл. 231, буква “е” ГПК. Ответницата да посочи

съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33354

Пловдивският окръжен съд, адм. колегия, призо- вава Лиляна Станчева Дидова и Станчо Стоянов Глу- хов с последен адрес Садово, област Пловдив, ул. Васка Гарчева 1, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на

1.Х.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответници по а.х.д. № 1576/

2003, заведено по жалба на Христо Ангелов Георгиев, Стоян Петров Вълков, Ангел Димитров Петков, Петър Димитров Димзов, всичките от Садово. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще

се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32678

Пловдивският окръжен съд, II а.х.състав, призова- ва Лъчезар Василев Темелков с последен адрес Плов- див, ул. Динамо 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХII.2004 г. в 9 ч. като ответник по а.х.д. № 1235/

2003, заведено от Благовест Кирилов Темелков, Веско Ангелов Костов и Елена Димитрова Ставрева от Плов- див, по ЗУТ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32680

Софийският градски съд, гр. отделение, 4 състав, призовава Бистра Василева Чакърова с последен адрес София, бул. Цар Освободител 33, сега с неизвестен ад- рес, да се яви в съда на 15.IХ.2004 г. в 9 ч. като ответни- ца по гр.д. № 1419/2001, заведено от Андрей Дженев Василев, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33353

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение,

4 състав, призовава Ана Димитрова Десимирова с пос- леден адрес София, ул. Богдан, бл. 39, вх. 1, Румен Йор-

данов Маринчев с последен адрес София, ж.к. Връбни- ца, бл. 607, вх. Б, и Димитър Йорданов Георгиев с пос- леден адрес София, ж.к. Младост 3, бл. 356, вх. 8, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 15.IХ.2004 г. в

9 ч. като ответници по гр.д. № 2317/97, заведено от Елена Петкова Видолова-Ангелова и Димитър Ангелов Анге- лов, по чл. 19 ЗЗД. Ответниците да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33356

Софийският градски съд, гр. отделение, 3 състав, призовава Рашел Аврам Алкалай с последен адрес Со-

фия, ул. Екзарх Йосиф 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.Х.2004 г. в 15 ч. като ответник по гр.д.

№ 3893/2003, заведено от Къймет Рамадан Осман, по чл. 135 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33355

Айтоският районен съд призовава Байрямали Наим Рамадан с последен адрес с. Карагеоргиево, област Бур- гас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.IХ.2004 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 224/2004, заведено от Гюлтен Орхан Али от с. Тополица, за развод. Ответни-

кът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32734

Айтоският районен съд призовава Мустафа Якуб Исмаил с последен адрес с. Соколец, област Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.Х.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 210/2004, заведено от

Ерхание Юсеин Осман от с. Соколец, по чл. 86 СК. От-


делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32732

Благоевградският районен съд призовава Кирил Павлов Николов с последен адрес с. Черниче, община Симитли, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на

28.VII.2004 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1188/2003, заведено от Таня Николова Николова от Благоевград, за иск по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съде- бен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33374

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава Марин Лазаров Тошев, ЕГН 6107041109, с последен адрес Варна, кв. Владиславово, бл. 20, вх. 17, сега с неизвестен

адрес, да се яви в съда на 24.IХ.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2181/2003, заведено от Фиданка Геор- гиева Бъчварова, ЕГН 6308161071, по чл. 86 СК. Ответни- кът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33360

Варненският районен съд, ХХХI състав, призовава Теменужка Димитрова Петрова, ЕГН 5510060977, с последен адрес Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 403, вх. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. и на 8.Х.с.г. в 9 ч. като ответница по гр.д.

№ 1676/2004, заведено от “Българска телекомуникаци-

онна компания”—ЕАД, по иск за заплащане на сума

123,58 лв., представляваща стойността на проведените от ответника и неплатени телефонни разговори и абона- мент, ведно със законната лихва от датата на предявява- нето на иска до окончателното изплащане на дълга. Пре- тендират се и сторените по делото разноски. От- ветницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33359

Горнооряховският районен съд, 10 състав, призова- ва Николай Пенев Павлов, ЕГН 5812151444, с последен адрес Горна Оряховица, ул. Софроний Врачански, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2004 г. в 9 ч.

и 30 мин. като ответник по гр.д. № 219/2004, заведено от БТК—ЕАД, РУД—Велико Търново, по чл. 79 и 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32841

Гоцеделчевският районен съд призовава Алексан- дър Йорданов Ланев от София, ж. к. Надежда IV, бл. 410, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на

7.IХ.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 73/

2004, заведено от Соня Иванова Ланева, от с. Гърмен. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32697

Девненският районен съд призовава Радостина Маринова Колева с последен адрес Девня, област Вар- на, кв. Девня, ул. Драва 1А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2004 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 100/2004, заведено от Йордан Маринов Колев от Девня. Ответницата да посочи съдебен адрес за призо- ваване, в противен случай делото ще се гледа при усло- вията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32741

Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава

Христо Николов Парашкевов от Добрич, сега с неизвес-

тен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2004 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2008/2003, заведено от БТК—ЕАД, ТР “Далекосъобщения”—Добрич, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

33357

Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава Снежанка Друмева Даскалова от Добрич, сега с не- известен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2004 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1608/2003, заведено от Сто- ян Георгиев Иванов от Добрич, по иск за увеличаванеBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник