Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 46, 16.5.2008 г."

програмни, импресарски, издателски, печатарски или други услуги; валутни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Диан Петков Петров.

54985

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2007 г. по ф. д. № 01389/2007 вписва дружество с ограниче- на отговорност “Вигер 2007”—ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Отец Паисий

29, и с предмет на дейност: покупка на стоки или

други вещи с цел препродажба в първоначален, пре- работен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедицион- ни и превозни сделки; лизингови сделки; търговс- ко представителство и посредничество; обмяна на валута; внос и износ; складови сделки; туристичес- ки, хотелиерски, развлекателни, ресторантьорски, туроператорски, фитнес, рекламни, информацион- ни, програмни, импресарски услуги, извършване на строителни и строително-ремонтни услуги; по- купка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Въл- ко Велчев Герджиков.

54986

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.III.2007 г. по ф. д. № 01323/2007 вписва дружество с ограничена

отговорност “ПМП.БГ”—ООД, със седалище и ад- рес на управление с. Кошарица, Вилна зона “Чолако- ва чешма”, вили “Зара”, и с предмет на дейност: тър- говия на едро и дребно, вкл. външнотърговски сдел- ки с хранителни, промишлени и селскостопански стоки в първоначален или преработен вид, а също така търговия със закупени стоки или стоки собстве- но производство, търговско представителство, пре- возни, валутни, хотелиерски, туристически, туропе- раторски, рекламни, ресторантьорски, лизингови сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижи- ми имоти с цел продажба и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Петър Митков Георгиев.

54987

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2007 г. по

ф. д. № 01408/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Фотони”—ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Лазур, вх. Б, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: туристически услуги (след получаване на съответен лиценз), търговско предс- тавителство и посредничество, рекламни, информа- ционни, импресарски или други услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски и рес- торантьорски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или об- работен вид, продажба на стоки от собствено произ- водство, складови сделки, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Тонка Кръстева Фотева.

54988

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2007 г. по ф. д. № 01404/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Инисфрий”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Гур- ко 9, ет. 1, и с предмет на дейност: проектиране,

покупка, строителство и обзавеждане на недвижи- ми имоти с цел продажба, внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първона- чален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, внос и износ, търговско представителство в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, турис- тически, хотелиерски, ресторантски услуги в стра- ната и в чужбина, туроператорски услуги в страната и в чужбина, рекламни, информационни, програм- ни, импресарски услуги, лизинг, строителство и ремонт на сгради—жилища, административни, хо- тели. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управ- лява и представлява от едноличния собственик на капитала Шон Едуард Колдуел.

54989

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2007 г. по ф. д. № 01407/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Крисмар”—ООД, със седалище и ад- рес на управление Несебър, к. к. Слънчев бряг, ж. к. Съни форд, бл. Ж, ап. 5, и с предмет на дейност: по- купка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, про- дажба на стоки от собствено производство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, скла- дови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управ- лява и представлява от управителя Мария Симеоно- ва Георгиева.

54990

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2007 г. по

ф. д. № 01397/2007 вписва акционерно дружество “ИВС”—АД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Хан Крум 2—блока, ап. 30, и с предмет на дейност: услуги по управление, проучване и разви- тие в областта на инфраструктурното строителство, проектиране, строителство, поддържане и ремонт на инфраструктурни обекти, промишлено и гражданс- ко строителство, инженерингова дейност в страната и чужбина, предоставяне на услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, покупка или производство на стоки с цел продажба, търговия с недвижими имоти, предоставяне на туристически услуги, търговско представителство и посредничес- тво, както и извършване на всякаква друга дейност, която не е забранени от закона. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Иван Цолов Вутов, Владимир Цолов Вутов, Стела Петро- ва Дикова, и се представлява от Иван Цолов Вутов— изпълнителен директор.

54991

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2007 г.

по ф. д. № 01378/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Нера”—ЕООД, със седа- лище и адрес на управление Бургас, ул. Струма 68, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, пре- работен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, оценяване на съответст- вието на инвестиционните проекти със съществе- ните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, инвеститорски контрол, консултантски услуги вBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник