Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 45, 2.6.2006 г."

ския регистър по ф. д. № 6042/2004 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Бол- кан медиа груп”—АД.

101393

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 23.VI.2005 г. по ф. д. № 6042/2004 промени за “Болкан медиа груп”—

АД: вписва нов съвет на директорите в състав: Румяна Цанчева Гергова—председател, Атанас Бончев Гогов, Мирослава Иванова Баджева, Злати Викторов Конс- тантинов и Албърт Лерой Парсънс; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Мирослава Иванова Баджева; вписва промени в устава на дружеството съгласно решение на ОС на акционе- рите, проведено на 1.VI.2005 г.

101394

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д.

№ 3291/2001 за “Арсенал—София”—ООД: заличава

като управител Владимир Александрович Вълканов; вписва като управител Игор Владиленович Козлов, който ще управлява и представлява дружеството.

101395

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д.

№ 9087/2001 за “Капитал ДМ”—ООД: дружеството продължава дейността си като “Капитал ДМ”— ЕООД; заличава като съдружници Румен Москов Новаков и Димитър Колев Донев и ги заличава като управители; вписа като едноличен собственик на капитала Веселин Костадинов Николов, който ще управлява и представлява дружеството; вписва учре- дителен акт.

101396

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д.

№ 9532/2001 за “Крис—Кристиана Иванова”—ЕООД:

дружеството продължава дейността си като “Крис— Кристиaна Иванова”—ООД; вписва като съдружник Маргарита Димитрова Василева; вписва като упра- вител Кристиана Михайлова Иванова; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от Маргарита Димитрова Василева и Кристиана Михайлова Иванова заедно и поотделно.

101397

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д.

№ 9651/97 за “Топ—Атлас”—ООД: вписва нов дру- жествен договор.

101398

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7158/

2005 вписа в търговския регистър дружество с огра- ничена отговорност “Витоша пропърти консулт”— ООД, със седалище и адрес на управление София,

район “Триадица”, бул. Витоша 114, партер, ап. 1, с предмет на дейност: консултантски услуги и мени- джмънт в областта на строителството, проектиране на инфраструктурни, обществени, жилищни и про- мишлени обекти и хидротехнически съоръжения, експертни и оценителни услуги, покупко-продажба и управление на недвижимо имущество и строител- ни материали, изделия и съоръжения, търговско представителство, посредничество, комисионерст- во и агентство на български и чуждестранни физи- чески и юридически лица, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружество- то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд- ружници Петър Димитров Зегов и Иван Дончев Иванов, които го управляват и представляват заед- но и поотделно.

101399

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 21051/94 за “Джани—топ”—ООД: заличава като

съдружник и управител Георги Валериев Петрунов; дружеството продължава дейността си като “Джа- ни—топ”—ЕООД; премества адреса на управление в район “Люлин”, ж.к. Люлин, ул. 207, бл. 233, вх. В, ет.

5, ап. 23; дружеството ще се управлява и представля- ва от едноличния собственик на капитала Златка Димитрова Петрунова.

101400

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.

№ 11278/94 за “Сейкар”—ООД: заличава като съд- ружници Константин Чавдаров Япраков и Светос- лав Владимиров Иванов; вписва промени в дружест- вения договор.

101401

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от

21.VI.2005 г. по ф.д. № 8022/97 промени за “Болкан уотър”—АД: заличава като член на съвета на дирек- торите Тони Стефанов Баев; увеличава броя на чле- новете на съвета на директорите на четирима; впис- ва като членове на съвета на директорите Нели Ган-

чева Колева и “Маккап холдинг”—АД (рег. по ф.д.

№ 28583/93), представлявано от Тонка Димчева Ми- хайлова; вписва решение на общото събрание от

11.V.2005 г. за промени в устава.

101402

Софийският градски съд на основание чл. 491а,

ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и с определе- ние от 21.VI.2005 г. допуска прилагането в търговс- кия регистър по ф.д. № 10903/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2004 г. на “Инвестици- онен посредник Маккап Брокерс”—АД.

101403

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от

21.VI.2005 г. по ф.д. № 10903/97 промени за “Инвести- ционен посредник Маккап Брокерс”—АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акци- онерите, проведено на 11.V.2005 г.; вписва като член

на съвета на директорите Максим Жеков Димов и го вписва като председател на съвета на директорите; вписва съвет на директорите в състав: Максим Жеков Димов—председател, Явор Каменов Дренков—изпъл- нителен директор, Нели Ганчева Колева, “Маккап холдинг”—АД (рег. по ф.д. № 28583/93), представля- вано от Тонка Димчева Михайлова, и Станимир Геор- гиев Съръстов; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Явор Каменов Дренков.

101404

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6418/

2005 вписа в търговския регистър дружество с огра- ниечна отговорност “Комитиюм България”—ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ул. Кукуш 2, с предмет на дейност: кон- султантски услуги, набиране на персонал и човешки ресурси, проучване на пазара, преводаческа дейност, административна помощ, счетоводни услуги и вся- какви търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Ле Комисиом Ентернасионал”—АД, и “Ле Комисиом Румъния”—ООД, и се управлява и представлява от Михаела Ферчю.

101405

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6691/

2005 вписа в търговския регистър еднолично дружес- тво с ограничена отговорност “Лира консулт”—Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник