Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 4, 16.1.2007 г."

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХII.2005 г. по ф.д. № 1242/97 вписа промени за “Дипол—груп”— ЕООД: премества седалището и адреса на управле- ние в София, район “Илинден”, ж.к. Захарна фабри- ка, ул. Кукуш 2.

2829

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХI.2005 г. по ф.д. № 10513/92 вписа промени за “Борас”—ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Ви- олина Емилова Накова на Трифонка Методиева Накова; заличава като съдружник Виолина Емилова Накова, ЕГН 6010251750; вписва като съдружник Трифонка Методиева Накова, ЕГН 3712141731; вписва промени в дружествения договор.

2830

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.

№ 33572/92 за “Айсберг—92”—ООД: вписва като про- курист Бойко Станков Идакиев.

2831

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.ХI.2005 г. по ф.д.

№ 9320/92 вписа промени за “Тератон”—ЕАД, с дър-

жавно имущество: заличава като член на съвета на директорите Зоя Иванова Пеева, ЕГН 5307176291; вписва като член на съвета на директорите Валентин Видолов Балабанов, ЕГН 5501271128.

2832

Софийският градски съд на основание чл. 491а,

ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определе- ние от 24.ХI.2005 г. допуска прилагането в търговс- кия регистър по ф.д. № 20776/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Сокотаб Бъл- гария”—ЕООД.

2833

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.

№ 22712/93 за “Фън”—ООД: вписва прехвърляне на

51 дружествени дяла от Иван Христов Иванов на Сте- фан Янков Борисов и на 49 дружествени дяла от Ге- орги Иванов Бутраков; заличава като съдружници

Иван Христов Иванов и Георги Иванов Бутраков; вписва като едноличен собственик Стефан Янков Борисов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Фън”—ЕООД; заличава като управител Иван Хрис- тов Иванов; дружеството ще се управлява и пред- ставлява от Стефан Янков Борисов, ЕГН 6508258325; вписва нов учредителен акт.

2834

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна с решение от

10.ХI.2005 г. по ф.д. № 5258/97 за “Буллекс”—АД:

премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 13, партер, ап. 2.

2835

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение

от 10.ХI.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5258/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на “Буллекс”—АД.

2836

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2005 г.

по ф.д. № 7934/2005 вписа промени за “Е.Г.про- джект”—ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружес- твени дяла от Нисим Самуил Азис на “Аркес Поланд Б.В.”; заличава като едноличен собственик Нисим

Самуил Азис, ЕГН 4612256981; вписва като едноли- чен собственик “Аркес Поланд Б.В.” (рег. в търгов- ския регистър на търговската камара в Амстердам под № 34150465 с адрес Холандия, община Амстер- дам, Рапенбургерстраат 204); дружеството се управ- лява и представлява от Нисим Самуил Азис; вписва нов учредителен акт.

2837

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13337/

2005 вписа в търговския регистър еднолично дружес- тво с ограничена отговорност “Емавто”—ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Обо-

рище”, ул. Росица 3, ет. 2, с предмет на дейност: тър- говия, внос, износ на леки и товарни автомобили, рент-а-кар, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обра- ботен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, дизайн, туристически услуги, покупко-продажба на имоти, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Емил Цветанов Къчев, който го управлява и представлява.

2838

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ХI.2005 г. по ф.д.

№ 5654/2005 вписа промени за “Редута Ин”—ЕАД: вписва изменения в устава на дружеството съгласно решение на едноличния собственик на капитала от

9.ХI.2005 г.; вписва промяна в адреса на управление— София, район “Красно село”, ул. 20 април 13; залича- ва като член на съвета на директорите Райна Нико- лова Джипова, ЕГН 8507265112; вписва като член на съвета на директорите Димо Петров Петров, ЕГН

5803280562; дружеството се представлява от изпъл-

нителните директори Кирил Димов Петров, ЕГН

8405050580, и Димо Петров Петров, ЕГН 5803280562, поотделно.

2839

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11916/

2005 вписа в търговския регистър дружество с огра- ничена отговорност “Голдън уест инвестмънтс”— ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Симеон Радев 51, с предмет на дейност: отглеждане, изследване, производство, дис- трибуция и вътрешна и международна търговия със семена, със зеленчуци и декоративни разсади, със земеделска химия, подобрители, машини и инстру- менти, както и със селскостопански консумативи от всякакъв вид, отглеждане, производство и вът- решна и външна търговия с реколтите, дезинфек- ции на всякакви заразени територии, консултантс- ка работа и изследвания в селскостопанската сфе- ра, качествен контрол и анализ на всички видове земеделски доставки, предоставяне на складови услуги (склад, обработка, транспортиране, дистри- буция и търговия) на всички видове стоки, които са внесени, изнесени или дружеството търгува с тях или пък трети страни търгуват с тях на вътрешния и международния пазар. Дружеството е с неопреде- лен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джордж Спиру, Елпиники Спиру, Спиридон Спиру, София Спиру и Анастасиос Спиру и се представлява и уп- равлява от Джордж Спиру.

2840

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна с решение от

3.ХI.2005 г. по ф.д. № 2147/97 за “Г 03”—АД: вписваBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник