Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 38, 9.5.2006 г."

на възнаграждението на членовете на съвета на ди- ректорите за 2006 г.; предложение за решение—ОС одобрява предложението на съвета на директорите за определяне възнаграждението на неговите члено- ве за 2006 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт- счетоводител (регистриран одитор) за 2006 г.; пред- ложение за решение—ОС назначава предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счето- водител (регистриран одитор), който да провери финансовия отчет на дружеството за 2006 г. Покан- ват се всички акционери или техни писмено упълно- мощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представля- ват акционерите, ще се извърши същия ден от 15 до

16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VIII.2006 г. в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените

акции. Материалите по заседанието и съответните предложения за решения по дневния ред са на разпо- ложение в канцеларията на дружеството на адрес Банкя, ул. Разтоварище 1.

27969

14.—Съветът на директорите на “Сортови се-

мена—Благоевград”—АД, Благоевград, на осно- вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио- нерите на 29.VI.2006 г. в 11 ч. в административна- та сграда на дружеството, Благоевград, ул. Даме Груев 36, при следния дневен ред: 1. доклад на из- пълнителния директор за дейността и финансово- то състояние на дружеството; проект за решение— ОС приема доклада; 2. приемане на годишния сче- товоден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве- та на директорите за дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор- ност СД за дейността им през 2005 г.; 4. продажба на обособени части на недвижими имоти с оглед подобряване на финансовото състояние на дружес- твото; 5. възлагане на съвета на директорите да се подготви проект за договор за преобразуване на дружеството чрез вливане на “Сортови семена—

98”—АД, в “Сортови семена—Благоевград”—АД, Благоевград; 6. избор на нов СД; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2006 г. на същото място и при същия дневен ред.

28669

15.—Съветът на директорите на “Сортови семе- на—98”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Благоевград, ул. Даме Груев 36, при следния дневен

ред: 1. доклад на изпълнителния директор за дей- ността и финансовото състояние на дружеството; проект за решение—ОС приема доклада; 2. приема- не на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членове- те на СД за дейността им през 2005 г.; проект за ре- шение—ОС освобождава от отговорност СД за дей- ността им през 2005 г.; 4. възлагане на съвета на ди- ректорите да се подготви проект за договор за преоб- разуване на дружеството чрез вливане на “Сортови семена—98”—АД, в “Сортови семена—Благоев- град”—АД, Благоевград; 5. избор на нов СД; 6. раз- ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2006 г. на също- то място и при същия дневен ред.

28670

1.—Съветът на директорите на “Вамос”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 11 ч. в конферентната зала на дружеството, Благоевград, ул. Даме Груев 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; предложение за решение—ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на “Вамос”—АД, за 2005 г.; предло- жение за решение—ОС одобрява годишния финан- сов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружест- вото, реализирана през 2005 г.; предложение за ре- шение—ОС решава печалбата, реализирана през

2005 г., да се използва за покриване на загуби от пре- дишни години; 4. освобождаване съвета на директо- рите от отговорност за дейността на дружеството през

2005 г.; предложение за решение—ОС освобождава

съвета на директорите от отговорност за дейността на дружеството през 2005 г.; 5. избор на членове на съвета на директорите на “Вамос”—АД, и определя- не на мандата им; предложение за решение—ОС из- бира предложените лица за членове на съвета на ди- ректорите и определя мандата им; 6. предложение за определяне размера на месечните възнаграждения на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението; предложение за решение— ОС приема предложения размер за месечно възна- граждение за 2006 г. на членовете на съвета, на кои- то не е възложено управлението; 7. предложение на съвета на директорите за избор на одитор за 2006 г.; предложение за решение—ОС приема предложения от съвета на директорите одитор за 2006 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал. 

27970

22.—Съветът на директорите на “Металообра- ботване и зъбопроизводство—Ко”—АД, Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра- ние на акционерите на 26.VI.2006 г. в 9 ч. в седалище-

то на дружеството, ул. Индустриална 1, (в стола), при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето- воден отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за

2005 г.; предложение за решение—ОС приема годиш- ния счетоводен отчет, доклада за дейността на дру-

жеството и доклада на дипломирания експерт-сче- товодител за 2005 г.; 2. освобождаване от отговор- ност членовете на съвета на директорите за дейност- та им през 2005 г.; предложение за решение—ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.; 3. приема- не на решение относно разпределянето на печалбата на дружеството за 2005 г.; предложение за решение— ОС приема предложението на съвета на директорите относно разпределението на печалбата за 2005 г.; 4. избор на нов персонален състав на съвета на дирек- торите, определяне на възнаграждението и гаранция за управление на членовете му; предложение за ре- шение—ОС приема предложението на съвета на ди- ректорите относно избор на нов персонален състав на съвета на директорите, определяне на възнаграж- дението и гаранция за управление на членовете му; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру- жеството за 2006 г.; предложение за решение—ОС приема предложението на съвета на директорите относно избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведеBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник