Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 38, 9.5.2006 г."

водство на хранителни стоки, промишлени стоки и стоки за бита, лизингова дейност, строителство, за- ложна къща, всякакви услуги за населението, орга- низации и търговски дружества, посредническа, ко- мисионерска дейност у нас и в чужбина, представи- телство на наши и чуждестранни търговци и търгов- ски дружества у нас и в чужбина, обществено хране- не, хотелиерство и ресторантьорство, както и вся- какви други дейности, незабранени със закон. Дру- жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Диана Василева Райчинова и Най- ден Рашков Райчинов, които го управляват и предс- тавляват заедно и поотделно, а в случаите на осъщест- вяване на разпоредителни сделки—само заедно.

97685

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3727 от

9.VI.2005 г. по ф.д. № 1907/2005 вписа еднолично дру- жество с ограничена отговорност “Гугчи”—ЕООД,

със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Филип Македонски 98, с предмет на дейност: търго- вия на дребно, покупко-продажба на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, как- то и извършване на всякаква друга дейноста, незаб- ранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иво Теодоров Димитров.

97686

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3754 от

9.VI.2005 г. по ф.д. № 1823/2004 вписа промени за “Калина—Плаза”—ООД: приемане на нов съдруж- ник Стефан Дамянов Стефанов; освобождаване на Евгени Коцев Костенаров като съдружник; залича- ване на Николай Иванов Николов като управител на дружеството; избор на Стефан Дамянов Стефанов за управител на дружеството; ново седалище и адрес на управление—с. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 41, Замъка “Орфей”; промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от Стефан Дамянов Стефанов.

97687

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3784 от

13.VI.2005 г. по ф.д. № 1935/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Компютър консултинг груп”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Цар Освободител 45, с

предмет на дейност: разработка и продажба на соф- туер, продажба и сервиз на компютърна техника, мрежи и комуникации, консултации и обучение в областта на компютърната техника, програмни про- дукти, компютърни науки, производство и продажба на мебели и дограма, дърводелски услуги, търговска дейност, всякаква дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собст- веник на капитала Христо Димитров Христозов.

97688

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3722 от

8.VI.2005 г. по ф.д. № 4678/2000 вписа промени за “Феникс принт”—ООД: промяна на фирмата на дру- жеството на “Феникс Строй”—ООД; промяна в дру- жествения договор.

97689

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3741 от

9.VI.2005 г. по ф.д. № 706/2002 вписа промени за “Макс

Кар”—ООД: приема Димитър Георгиев Караджов

за съдружник; освобождава Димитър Цветанов Ба- тинов като съдружник и управител; нов адрес на уп- равление—ж.к. Тракия, бл. 151, вх. В, ет. 1, ап. 1; промени в дружествения договор.

97690

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3850 от

14.VI.2005 г. по ф.д. № 1966/2005 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Нивама”— ЕООД, със седалище и адрес на управление Плов- див, ул. Спартак 5, ет. 5, ап. 44, с предмет на дейност: транспортни услуги в страната и в чужбина, спедици- онни и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или прера- ботен вид, продажба на стоки собствено производс- тво, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рек- ламни, информационни и други услуги, както и вся- каква друга дейност, незабранена със закон. Дружес- твото е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Николай Василев Мангъров.

97691

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3738 от

9.VI.2005 г. по ф.д. № 468/96 вписа промени за “Ел- мер”—ООД: освобождава “Запрянов консулт”— ООД, Пловдив, като съдружник; промени в дружес- твения договор.

97692

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3911 от

16.VI.2005 г. по ф.д. № 1474/2003 вписа промени за “Кентавър 72”—ЕООД: заличава Бисер Славчев Мо- нов като едноличен собственик и управител на дру- жеството; нов едноличен собственик на капитала и управител—Георги Иванов Георгиев; ново седалище

и адрес на управление—Монтана, ул. Д-р Стамен Илиев

41; промени в учредителния акт; дружеството се уп- равлява и представлява от Георги Иванов Георгиев.

97641

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3292 от

20.V.2005 г. по ф.д. № 1682/2005 вписа еднолично дру- жество с ограничена отговорност “ККК—2005”— ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гороцвет 21, ет. 1, с предмет на дейност: импорт- експорт, проектиране, производство, монтаж и сер- виз, както и търговия с всякакви машини, съоръже- ния, агрегати и други средства за производство, резерв- ни части, екипировка и технологии за тях—предназ- начени за всички стопански отрасли, инженерингова, проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други стопански обекти, търговия с недви- жими имоти, всякакъв вид транспортни услуги и ав- тосервиз и строителна механизация, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопан- ски продукти, пособия и инвентар, хотелиерска и рес- торантьорска дейност, преводаческа дейност, турис- тически услуги, отдих и развлечения, извършване на всякакъв вид битови услуги, проектиране, производс- тво и търговия на всякакви изделия за бита, организи- ране на маркетингови проучвания и извършване на търговски сделки с всякакви средства за производст- во, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени от закона, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със за- кон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал

5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ким Катрина Кнаит.

97642Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник