Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 36, 30.4.2004 г."

Трето гражданско отделение, 02242/2002 по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 653/2001 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от “Хид- рострой—Пловдив”—ЕООД, в ликвидация, чрез адво- кат Т. Григоров, Пловдив, ул. Комета 12, срещу Емил Трендафилов Хаджиев, гр. Кричим, ул. Никола Петков

45; “Челопеч”—ЕАД, с. Челопеч, Софийска област.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 00849/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 118/

2003 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Георги


ул. Коледница 5, ет. 1, срещу Ибрахим Мехмедов Ибра- химов, Русе, ул. Жеравна 11.

Четвърто гражданско отделение, 00850/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 784/

2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България, София; Димитър Николов Димитров, с. Горна Брезница, област Благо- евград; Стоян Николов Димитров, София, ж.к. Света Троица, бл. 353, ет. 4, ап. 70, срещу Национална следс- твена служба, София, бул. Г. М. Димитров 42; Столич- на следствена служба, София, ул. Майор Векилски 2; Софийски градски съд, София, бул. Витоша 2; Върхо- вен касационен съд, София, бул. Витоша 2, и контроли- раща страна Върховна касационна прокуратура, София.

Четвърто гражданско отделение, 00851/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 734/

2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от

Любен Николов Илчев, с. Чурек, Софийска област, срещу Зорница Тодорова Маринова чрез адвокат Пе- тър Величков, София, ул. Граф Игнатиев 44, вх. А, ап. 3; Йоана Миткова Маринова чрез своята майка и законна представителка Зорница Тодорова Маринова чрез ад- вокат Петър Величков, София, ул. Граф Игнатиев 44, вх. А, ап. 3; Стоян Петров Шарлийски, с. Чурек, Со- фийска област; “Автомагистрали”—ЕАД, София, ул. Самоков 11, и трето лице Изпълнителна агенция “Пъ- тища”, София, бул. Македония 3.

Четвърто гражданско отделение, 00853/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 533/2002 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от ЕТ Мустафа Ахмед Джебир с фирма “Мустафа Джебир—Орион—МД” със съдебен адрес адвокат Стоян Марев, Смолян, бул. България 7, срещу ЕТ Рамадан Салихов Ахмедов с фир- ма “Рамадан Ахмедов”, с. Борино, област Пловдив.

Четвърто гражданско отделение, 00854/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1723/

2002 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от

Веселин Петров Тенчев, гр. Батак, ул. Антонивановци

117; Цветана Стефанова Тенчева, гр. Батак, ул. Анто- нивановци 117, срещу Иван Асенов Терзиев, Пловдив,


ул. Вела Благоева 6.

Четвърто гражданско отделение, 00856/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 654/

2002 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от

Найден Стоилов Александров, с. Големо село, област

Кюстендил; Стойка Стоилова Лазова, гр. Бобов дол, кв. Христо Ботев; Иванка Стоилова Стойнева, с. До- листово, област Кюстендил; Стефка Стоилова Карам- филова, Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 43, вх. В, ет. 4, ап. 28,

срещу Добрена Александрова Маджарска, с. Големо село, област Кюстендил; Христо Николов Маджарски, с. Големо село, област Кюстендил; Рангел Митев Би- бев, с. Големо село, област Кюстендил; Иван Рангелов Бибев, с. Големо село, област Кюстендил.

Четвърто гражданско отделение, 00857/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 66/2002 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Васил Илиев Урдов чрез адвокат Мария Иванова Икономова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Надежда Николова Урдова чрез адвокат Мария Иванова Иконо- мова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11, срещу

Аспарух Аратин Дерижан, гр. Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 15; Сийка Кръстева Дерижан, гр. Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 15; Аратин Костадинов Дерижан, гр. Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 15; Величка Георгиева Дерижан, гр. Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 15.

Четвърто гражданско отделение, 00858/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1235/

2001 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена


фия, бул. Евлоги Георгиев 39, срещу “Геко”—ООД, представлявано от управителя Георги Димитров Геров, гр. Гоце Делчев, ж.к. Юг, бл. 5, вх. А, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение, 00859/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 890/


от Любен Костадинов Джолев, Благоевград, ж.к. Еле- ново, бл. 37, вх. А, ет. 3, ап. 7; Асен Илиев Балабанов, с. Добринище, област Благоевград, срещу Владо Коста- динов Балабанов, с. Добринище, област Благоевград; Янка Костадинова Гърбева, с. Добринище, област Бла- гоевград; Катерина Димитрова Гърбева, с. Добрини- ще, област Благоевград; Владо Димитров Балев, Банс- ко, ул. Ангел Балев 18; Йорданка Димитрова Балева, Банско, ул. Ангел Балев 18; Калина Костадинова Поли- това, с. Елешница, област Благоевград; Славка Коста- динова Ковачева, Банско, ул. Димитър Талев 5; Райна Петрова Джолева, с. Добринище, област Благоевград; Иванка Георгиева Топузова, с. Добринище, област Благоевград; Ирина Георгиева Балабанова, с. Добри- нище, област Благоевград; Мария Георгиева Балаба- нова, с. Добринище, област Благоевград; Величка Ни- колова Балабанова, с. Добринище, област Благоевград.

Четвърто гражданско отделение, 00860/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2169/

2002 по описа на Апелативен съд София, подадена от

Прокуратура на Република България, София; Атанас Христов Николов чрез адвокат Деньо Проданов, Со- фия, ул. Данте 1 А, ап. 15, срещу Столична следствена служба, София, ул. Майор Векилски 2, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София.

Четвърто гражданско отделение, 00861/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 168/

2002 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Маргарита Николаева Костадинова, Враца, ул. Дико Илиев 5, срещу ЗК “Бистрец”, представлявана от пред- седателя Димитринка Цветкова Иванова, Враца, кв. Бистрец, ул. Ст. Орловски 18.

Четвърто гражданско отделение, 00862/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 334/2002 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от ЗПК “Крак- ра”, с. Кракра, област Варна, срещу Минко Михнев Дон- чев, с. Брестак, област Варна, и трето лице “Агро борса Трейдинг груп”, Враца, ул. Иванчо Цветков 7.

Четвърто гражданско отделение, 00863/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 956/

2002 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Спас Иванов Попов, с. Добруша, област Враца, ул. 23 сеп- тември 16, срещу Боян Спасов Ангелов, с. Добруша, област Враца; Грозда Спасова Ангелова, Габрово, ул. Трети март, бл. 23, ет. 5, ап. 27; Върба Спасова Витано- ва, с. Лехчево, област Монтана.

Четвърто гражданско отделение, 00864/2003 по ка- сационна жалба срещу решението по гр. дело 1125/2002 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Здравко Росенов Чепишев чрез адвокат Живко Росенов Чепи- шев, Девин, ул. А. Костов 10, срещу Димитър Петков Узунов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 198, вх. В, ет. 4, ап. 15.

Четвърто гражданско отделение, 00865/2003 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 62/2003 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Община Попово, ул. Ал. Стамболийски 1, срещу Ирин- ка Станева Димитрова, Попово, ул. Д. Благоев 45, вх. 1, ет. 7, ап. 23; Кольо Петров Николов, Попово, ул. Маке- донска 9, ет. 5, ап. 13.


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник