Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 33, 28.3.2008 г."

Людмил Иванов Киров на Людмила Станиславова Чомакова-Кирова; заличава като едноличен собст- веник и управител Людмил Иванов Киров; вписва като съдружник Людмила Станиславова Чомакова- Кирова; вписва нов дружествен договор.

47295

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2007 г. по ф.д. № 330/94 вписва промени за “Фопис—консулт”— ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Здравко Петров Попйорданов на Кирил Георгиев Славков; заличава като съдружник и управител Здрав- ко Петров Попйорданов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограниче- на отговорност “Фопис—консулт”—ЕООД; дружес- твото ще се управлява и представлява от Кирил Ге- оргиев Славков; вписва нов учредителен акт.

47296

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2007 г. по ф.д. № 9678/95 вписва промени за “Специализирана болница за активно лечение Свети Лазар”—ООД: впис- ва увеличение на капитала от 5000 лв. на 135 000 лв.; вписва изменения в дружествения договор.

47297

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2007 г. по ф.д. № 1742/95 вписва промени за “Стем”—ООД: вписва прехвърляне на 300 дружествени дяла от Сто- ян Петров Груев на Емил Арахангелов Пенев; зали- чава като съдружник и управител Стоян Петров Гру- ев; дружеството продължава дейността си като едно- лично дружество с ограничена отговорност “Стем”— ЕООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление—София, район “Възраждане”, ул. Българска морава 97, ет. 3, ап. 9; дружеството ще се управлява и представлява от Емил Арахангелов Пе- нев; вписва нов устав на дружеството.

47298

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2007 г. по ф.д. № 4767/96 вписва промени за “Интервог”—ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Ан-

тоанета Николова Григорова и Мариела Тодорова Стаевска-Колин на Кристина Бориславова Димит- рова; заличава като съдружници Антоанета Николо- ва Григорова и Мариела Тодорова Стаевска-Колин; вписва като едноличен собственик Кристина Борис- лавова Димитрова; дружеството продължава дейност- та си като еднолично дружество с ограничена отго- ворност “Интервог”—ЕООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление—София, район “Лозенец”, ул. Христо Ценов 4, вх. В, ет. 2, ап. 6; дру- жеството ще се управлява и представлява от управи- теля Кристина Бориславова Димитрова.

47289

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IV.2007 г. по ф.д. № 6628/96 вписва промени за “Дител ойл ЕООД”— ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Димитър Георгиев Димитров на Курбанмамед

Ходжамамедов; вписва като съдружник Курбанмамед Ходжамамедов; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Дител ойл ЕООД”—ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Тони Колев Джунилов.

47300

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2007 г. по ф.д. № 15745/96 вписва промени за “Ахромат”—ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от “ВИП трейдинг”—ООД, на Павел Любенов Балев; вписва

прехвърляне на 15 дружествени дяла от “ВИП трей- динг”—ООД, на “16 август”—ООД; заличава като съдружник “ВИП трейдинг”—ООД; вписва като съд- ружник Павел Любенов Балев; заличава като упра- вител Пенчо Кирилов Бочков; вписва нов дружест- вен договор.

47301

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.IV.2007 г. по ф.д. № 14224/97 вписва промени за “Мартенс имму- вабълс”—ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 269 000 лв.; вписва проме- ни в учредителния акт.

47302

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IV.2007 г. по ф.д. № 646/97 вписва промени за “Агма 1”—ООД: заличава като съдружник Гюлтекин Джесур; вписва като съдружник Биляна Пламенова Младенова; впис-

ва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Гюлте- кин Джесур на Биляна Пламенова Младенова; впис- ва прехвърляне на 200 дружествени дяла от Гюлте- кин Джесур на Антоанета Вълю Младенова; вписва промяна на адреса на управление—София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. Г, ет. 11, ап. 255; заличава като управител Гюлтекин Джесур; дружес- твото ще се управлява и представлява от Антоанета Вълю Младенова.

47303

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4970/

2007 вписа в търговския регистър дружество с огра- ничена отговорност “Ризов машинен”—ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сла- тина”, ул. Бетовен 2, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество на чуждестран- ни юридически лица, внос и износ на стоки, сделки с интелектуална собственост, покупки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, информационни услуги, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж- ници Орлин Ризов Ризов и Стефан Иванов Сотиров и се управлява и представлява от Орлин Ризов Ризов.

47204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IV.2007 г. по ф.д. № 5060/2007 вписа в търговския регистър ак- ционерно дружество “Моментум България”—АД, със

седалище и адрес на управление София, район “Лозе- нец”, бул. Симеоновско шосе 120, с предмет на дей- ност: внос, износ и търговия с промишлени и потре- бителски стоки, търговия на едро и дребно, посред- нически сделки, извършване на собствена производ- ствена дейност и други сделки и/или търговска дей- ност, незабранени със закон. Дружеството е с неоп- ределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 акции на приносител с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет на директори- те в състав: Павел Тодоров Петров, Кузман Йорда- нов Кузмов и Явор Спасов Драганов, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Павел Тодоров Петров.

47205

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3487/

2007 вписа в търговския регистър дружество с огра-

ничена отговорност “Тера пропъртис”—ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Три- адица”, ул. Бурел 43—45, с предмет на дейност: вът- решно- и външнотърговска дейност, представителс- тво и посредничество на местни и чуждестранниBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник