Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 31, 21.3.2008 г."

ворност “Ем Пи строй”—ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Октомври

57, и с предмет на дейност: покупка на стоки или

други вещи с цел препродажба в първоначален, пре- работен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, наземни изкопни дейности, търговско представителство и посредничество, ко-

мисионни, спедиционни, превозни, складови, лицен- зионни и сделки с интелектуална собственост, хоте- лиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж, проектиране или обзавеж- дане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Емил Колев Пионов.

41205

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2007 г. по ф.д. № 609/2007 вписа дружество с ограничена

отговорност “Юропиън Бляк сий дивелопмънтс”— ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лозенград 4, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност, консултантска дейност и услуги, туристическа дейност в страната и в чуж- бина, търговско посредничество и представителст- во, маркетингови дейности, реклама и дизайн, про- дуцентска и издателска дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Майкъл Кристенсен и Сорен Елки- ър Кристенсен.

41206

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2007 г. по ф.д. № 607/2007 вписа дружество с ограничена отго- ворност “Калинов и син”—ООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Паркова 67, и с предмет на

дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре- продажба в първоначален, преработен или обрабо- тен вид, продажба на стоки от собствено производс- тво, външнотърговски сделки, внос-износ на всякак- ви стоки, складови и лицензионни сделки, стоков кон- трол, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, търговско посредни- чество и представителство, хотелиерски, туристичес- ки, рекламни, информационни, програмни, импре- сарски, сервизни, или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж- ба и отдаване под наем, лизинг и/или други услуги и дейности, разрешени със закон. Дружеството е с ка- питал 5000 лв. и се управлява и представлява от уп- равителя Димитър Тодоров Калинов.

41207

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2007 г. по

ф.д. № 648/2007 вписа дружество с ограничена отго- ворност “Фаворит 1”—ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. В. Априлов 16, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено про- изводство, търговско представителство и посредни- чество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програм- ни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж- ба, експорт и реекспорт, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Николай Сергеевич Кулагин.

41208

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2007 г. по ф.д. № 647/2007 вписа еднолично дружество с ог- раничена отговорност “Белами 84”—ООД, със се- далище и адрес на управление Бургас, ул. Васил Левски 88, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първона- чален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско пред - ставителство и посредничество, комисионни, спе- диционни, складови и превозни и сделки с интелек- туална собственост, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви и базари, маркетинг и мениджмънт, информационни услуги, търговия с акцизни стоки, вкл. с алкохол и цигари (след издаване на съответен лиценз), покуп- ка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Златан Иванов Белчев.

41209

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2007 г. по ф.д. № 640/2007 вписа еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Карина пласт 2006”—ЕООД,

със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 34, вх. В, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дей- ност: покупка на стоки или други вещи с цел препро- дажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, вън- шнотърговски, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информа- ционни, програмни, импресарски или други услуги, проектиране, строителство и ремонт, технически контрол и надзор на жилищни и промишлени сгради и съоръжения, сделки с чуждестранна валута. Дру- жеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и пред- ставлява от едноличния собственик на капитала Тодор Стоянов Царев.

41392

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2007 г. по ф.д. № 591/2007 вписа еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Мелликом”—ЕООД, със седа- лище и адрес на управление Бургас, ул. Царица Йо- анна 11—13, и с предмет на дейност: покупка на сто- ки или други вещи с цел препродажба в първонача- лен, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка и внос на стоки от чужбина, продажба на промишлени стоки, тър- говско представителство и посредничество, комиси- онни, спедиционни, превозни и складови сделки, сдел- ки с интелектуална собственост, хотелиерски, турис- тически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управ- лява и представлява от едноличния собственик на капитала Ирина Борисовна Катан.

41393

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.II.2007 г. по ф.д. № 592/2007 вписа еднолично дружество с огра- ничена отговорност “Дюна”—ЕООД, със седалище

и адрес на управление Поморие, ул. Отец Паисий 17, и с предмет на дейност: производство на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, пре- работен или обработен вид, покупка на недвижимиBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник