Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 29, 6.4.2007 г."

граждане, използване и поддържане на далекосъоб- щителни мрежи и информационни системи (след получаване на съответната лицензия), предоставяне на вътрешни и международни далекосъобщителни и информационни услуги (след получаване на съответ- ната лицензия), както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

20538

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2006 г. по ф. д. № 7867/2004 вписва промени за “ТМКО”—ООД: вписва като прокурист Денка Стефанова Тончева с правото да управлява и представлява дружеството

заедно и поотделно с двамата управители Светослав Томов Тончев и Петър Кръстев Атанасов; вписва промени в дружествения договор.

20539

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1457/

2006 вписа в търговския регистър еднолично дружес- тво с ограничена отговорност “Къстъмър сървис оперейшънс”—ЕООД, със седалище и адрес на уп- равление София, район “Средец”, ул. Сан Стефано

25А, ет. 1, ап. 4А, с предмет на дейност: търговия, организиране и провеждане на маркетингови и соци-

ологически проучвания, осъществяване на различни форми на обучение, както и всякаква друга стопан- ска дейност, която не е изрично забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Александър Здравков Хлебаров, който управлява и представлява дружеството.

20540

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 1296/

2006 вписа в търговския регистър еднолично дру- жество с ограничена отговорност “Валдекс трей-

динг”—ЕООД, със седалище и адрес на управле- ние София, район “Триадица”, бул. Витоша 4, ет. 5, с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, ин- женеринг, трансфер на технологии и ноу-хау, ли- зинг, консултантска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел про- дажба, търговско представителство, посредничес- тво и комисионерство, строителна, конструкторс- ка и транспортна дейност, туристическа, рекламна и информационна дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружес- твото е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Диего Ясинто Батиста Валдес, който управлява и представлява дружеството.

20541

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.II.2006 г. по ф. д. № 4355/2005 вписва промени за “Тишман мени- джмънт кампъни”—ЕООД: вписва намаляване на капитала на дружеството от 500 000 на 5000 лв.; вписва нов учредителен акт.

20542

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д. № 8989/

2005 вписва промяна за “Авто мотор ойл”—ЕООД, във връзка с постановено решение на Пловдивския окръ- жен съд за промяна на седалището и адреса на управ- ление от Пловдив, ул. Подем 6, ет. 3, ап. 8, в София,

район “Средец”, бул. Фритьоф Нансен 25А, ет. 3, ап. 21.

20543

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от

7.II.2006 г. по ф. д. № 33463/92 вписва промени за

“Рингие България”—ЕООД: вписва прехвърляне на

169 817 дружествени дяла, съставляващи целия капи- тал на “Рингие България”—ЕООД, от “Халвидар” Б.В. на “Рингие (Холандия)” Б.В.; деноминира капи- тала от 1 698 170 000 на 1 698 170 лв., в т. ч. и размера на дяловете; заличава като едноличен собственик “Халвидар” Б.В.; вписва като едноличен собственик “Рингие (Холандия)” Б.В.; вписва преместване на седалището и адреса на управление—София, район “Младост”, ж. к. Младост 4, бизнес парк “София”, сграда 10, ет. 2; заличава като управител Джон Май- къл Еърст; вписва като управител Файт Оливер Гилс Спьот, който управлява и представлява дружество- то; вписва промени в учредителния акт.

20544

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.II.2006 г. по ф. д.

№ 16519/94 вписва промени за “Нитроком”—АД:

заличава като член на съвета на директорите Вълчан

Танев Вълчанов; вписва като член на съвета на ди- ректорите и заместник-председател Петър Димит- ров Тотев; дружеството ще се представлява от пред- седателя на съвета на директорите Петър Стоянов Енчев и изпълнителния директор Палмина Асенова Илиева поотделно; вписва нов устав, приет на общо събрание на акционерите, проведено на 16.I.2006 г.

20545

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.II.2006 г. по ф. д. № 6481/94 вписва промени за “Джи Ти Ай—транс- порт”—ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени

дяла от “Джи Ти Ай—компютри”—ЕООД, на “Лесил- маш—98”—АД; заличава като едноличен собственик “Джи Ти Ай—компютри”—ЕООД; вписва като едно- личен собственик “Лесилмаш—98”—АД (рег. по ф. д.

№ 363/98 по описа на Силистренския окръжен съд);

вписва промяна на наименованието от “Джи Ти Ай—

транспорт”—ЕООД, на “Лесилмаш”—ЕООД; залича- ва като управител Цветан Йорданов Христов; вписва като управител Иво Цветанов Муташки; вписва нов учредителен акт.

20546

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2006 г. по ф.д. № 6139/99 вписва промени за “Хюлет—Пакард България”—ЕООД: заличава като едноличен собст- веник на капитала “Хюлет—Пакард Волендам Б.В.”, Холандия; вписва като едноличен собственик на ка- питала “Хюлет—Пакард Хага”—ООД, Холандия; вписва нов дружествен договор.

20547

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2006 г. по ф.д. № 15381/99 вписва прекратяване на “София про- дюксион”—ЕООД, със седалище и адрес на управле-

ние София, район “Оборище”, ул. Врабча 15, вх. Б, ет. 2, и го обявява в ликвидация; вписва като ликви- датор Рада Владимирова Сеченска; определя срок за ликвидацията 6 месеца.

20548

Софийският градски съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.II.2006 г. по ф.д. № 8610/2003 вписва промени за “Креа—К”— ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи целия капитал на “Креа—К”—ЕООД, от Валентин Павлов Костадинов на Димитър Любо- миров Макамов; заличава като едноличен собстве- ник и управител Валентин Павлов Костадинов; вписва като едноличен собственик и управител Димитър Любомиров Макамов, който управлява и представ- лява дружеството; вписва нов учредителен акт.

20549Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник