Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 28, 1.4.2005 г."

заведено от Димитър Георгиев Калакатаранов, за уста- новителен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13352

Пещерският районен съд призовава Юлиян Мано- лов Темнилов (Юлиян Манолов Запринов) с последен адрес Пазарджик, ул. Одрин 75, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.V.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 78/2005, заведено от Районна прокуратура— Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответ- никът да посочи съдебен адрес, в противен случай дело- то ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13566

Пещерският районен съд призовава Николай Сто- янов Попов (Николай Стоянов Иванов) с последен

адрес Пазарджик, ул. Кочо Честименски 7, сега с не- известен адрес, да се яви в съда на 3.V.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 76/2005, заведено от Район- на прокуратура—Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай, делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13565

Пещерският районен съд призовава Цветанка Ди- митрова Попова (Цветанка Димитрова Нушева) с пос- леден адрес Пазарджик, ул. Генерал Гурко 50, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.V.2005 г. в 9 ч.

като ответница по гр.д. № 77/2005, заведено от Район- на прокуратура—Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13564

Пловдивският районен съд, I бр. състав, призовава Марин Йорданов Кетипов с последен адрес Пловдив, ул. Георги Икономов 97, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.V.2005 г. в 9 ч. като ответник по бр. д.

№ 85/2005, заведено от Веселина Иванова Димитрова- Кетипова от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа

при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12740

Силистренският районен съд призовава Радослав Маринов Радев, ЕГН 5102135688, с постоянен и насто- ящ адрес Силистра, ул. Петър Мутафчиев 50, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.V.2005 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 119/2005, заведено от Мая Ива- нова Михайлова като майка и законен представител на малолетния Християн Радославов Маринов, по чл. 79

СК. Призованият следва да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай ще се приложат разпо- редбите на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13358

Софийският районен съд, гр. колегия, 67 състав, призовава Любомир Емануилов Петров с последен ад- рес София, ж.к. Люлин, бл. 636, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.V.2005 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 11741/2004, заведено от Лиля- на Георгиева Петрова от София, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12749

Софийският районен съд, бр. колегия, 81 състав, призовава Оливие Горжен с неизвестен адрес, да се яви

в съда на 10.V.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3467/2004, заведено от Анна Филипова Стояно- ва, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13136

Софийският районен съд, гр. колегия, 31 състав, призовава Анастасия Иванова Викторова с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 7, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.V.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 22795/2003, заведено от “Бъл-

гарска телекомуникационна компания”—ЕАД, София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при усло- вията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12745

Софийският районен съд, 42 състав, призовава Ма- рия Василева Генова-Римауи с последен адрес София, ж.к. Младост 4, бл. 409, вх. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.V.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответ- ница по гр.д. № 8498/2004, заведено от “БТК”—ЕАД, за плащане на ползвани телефонни услуги. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12751

Софийският районен съд, бр. колегия, 84 състав, призовава Захари Руменов Триков с постоянен адрес

София, ж.к. Разсадника—Коньовица, бл. 21А, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.V.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 3515/2004, заведено от Люд- мила Лъчезарова Трикова от София, по чл. 99 СК. От- ветникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13139

Софийският районен съд, 73 състав, призовава Анна Георгиева Генкова с последен адрес София, ж.к. Запа- ден парк, бл. 131, вх. Ж, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.V.2005 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 6692/2004, заведено от “Бългериън Ритейл Сър-

висиз”—АД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12743

Софийският районен съд, бр. колегия, 86 състав, призовава Димитър Георгиев Занев с настоящ адрес София, ж.к. Лев Толстой, бл. 65, сега с неизвестен ад- рес, да се яви в съда на 31.V.2005 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 3798/2004, заведено от Мария Георгиева Ки- това от София, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13137

Софийският районен съд, бр. колегия, 86 състав, призовава Стоян Тодоров Радев с настоящ адрес Со- фия, ж.к. Гевгелийски, бл. 2, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.V.2005 г. в 14 ч. като ответ- ник по бр.д. № 3856/2004, заведено от Антония Иванова Катранджиева-Радева от София, за развод. Ответни- кът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

13138

Софийският районен съд, 71 състав, призовава Асен Николаев Владов с последен адрес София, бул. Цар Бо- рис III № 209, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на

8.VI.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 15300/2002, заведено от “ЗК Орел”—АД, за търговски иск. Ответни- кът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12750

Търговищкият районен съд, 8 състав, призовава Даниел Величков Тодоров, ЕГН 7702201487, с после- ден адрес Велико Търново, ул. Яворов 34, сега с неиз- вестен адрес, да се яви в съда на 11.V.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 138/2004, заведено от Цанко Атана- сов Кунчев, за облигационен иск. Ответникът да посо- чи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа

при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12748

Харманлийският районен съд призовава Анатолий Александров Гецов от Симеоновград, ул. Братя Мила- динови 4, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.VI.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 29/2005, заведено от Венета Господинова Гецова-Рахнева, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12753


Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник