Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 25, 3.4.2009 г."

ната и в чужбина с нефтопродукти, животни култу- ри, зърно и зърнени храни и промишлени стоки, строителна и предприемаческа дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност и почивно дело, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, произ- водство и продажба на стоки за бита, машини, съоръжения, селскостопанска продукция, безалко- холни, алкохолни напитки (след лиценз) и кафе, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капи- тала Ванюшка Радкова Паскова.

29067

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1962 от

20.VIII.2007 г. по ф. д. № 816/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отго- ворност “Елвиз 07”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Сан Стефано 29, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка, производство, прера- ботка, пласмент и търговия на едро и дребно, посред- ничество в страната и в чужбина на: хранителни и нехранителни стоки, лекарствени средства (след раз- решение), тютюневи изделия (след разрешение), промишлени стоки, маркетинг, търговско предста- вителство (без процесуално) и посредничество, кон- султантски услуги, маркетинг, търговско представи- телство (без процесуално) и посредничество, консул- тантски услуги, реклама, посредничество при сделки с недвижими имоти в страната и в чужбина, закупу- ване, строителство, ремонт или преустройство на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, оценяване на недвижими имоти (след лиценз), издателска дейност, вътрешен и меж- дународен туризъм, хотелиерство и ресторантьорст- во, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Валентина Литковская.

29068

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1975 от

22.VIII.2007 г. по ф. д. № 447/2007 вписа промени за

“Еврокварц—МВ”—ООД, Плевен: заличава като съдружници на дружеството Александър Младенов Ватов и Валентин Младенов Ватов; вписа като съд- ружници Младен Василев Ватов и Иванка Стоева Ватова; вписа нов дружествен договор, приет с реше- ние на ОС на съдружниците от 17.VIII.2007 г.; вписа като втори управител на дружеството Иванка Стое- ва Ватова; дружеството ще се управлява и представ- лява от Младен Василев Ватов и Иванка Стоева Ватова заедно и поотделно.

29069

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6760 от

10.VIII.2007 г. по ф.д. № 3547/2007 вписа дружество с

ограничена отговорност “БМА Инвестмънтс”—ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Васил Левски 12, ет. 5, ап. 7, с предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, строител- ство, ремонтни дейности, покупка на стоки или дру- ги вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо- тен или обработен вид, производство на земеделска продукция, консултантска, външнотърговска дейност и търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви дейности и услуги, позволени с чл. 1 ТЗ, и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал

6000 лв., със съдружници Боян Иванов Копаранов и Зулифкуар Али и се представлява и управлява от Боян Иванов Копаранов.

28604

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6853 от

15.VIII.2007 г. по ф.д. № 3549/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Конзуров”— ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Брани- поле, ул. Ропотамо 18, с предмет на дейност: произ- водство на хранителни, нехранителни и селскосто- пански стоки за продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо- тен или обработен вид, продажба на стоки от собст- вено производство, външнотърговска дейност, коми- сионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, превозни, хотелиерски, турис- тически, рекламни, информационни, както и всякак- ви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собст- веник на капитала Мария Стоянова Конзурова.

28605

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6814 от

14.VIII.2007 г. по ф.д. № 3550/2007 вписа еднолично

дружество с ограничена отговорност “Деком”— ЕООД, със седалище и адрес на управление Плов- див, ул. Брезовско шосе 176, с предмет на дейност: проектиране, строителство, предприемачество, ин- женеринг—на всякакви обекти в страната и в чужби- на, продажба, отдаване под наем и под други форми на недвижими имоти, обзавеждане, оборудване, дви- жими вещи, рентиерство, производство, преработка, доставка и търговия с продукти на електрониката, с компютри, електронни и компютърни компоненти и периферия, асемблиране и сервиз на електронни продукти, компютри и компютърна техника и пери- ферия, доставка, инсталиране, внедряване и поддър- жане на електроника, софтуер, софтуерни продукти, разработка и поддържане на електроника, на ком- пютри, на компютърни програми и на софтуер, тър- говия с течни горива, гориво-смазочни материали, аудио-визуална техника и битова електроника, хоте- лиерство, ресторантьорство, почивно дело и турис- тическа дейност, спедиторска, превозваческа, рек- ламна дейност, представителство, посредничество, комисионерство, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управля- ва от едноличния собственик на капитала Деян Ге- оргиев Шотев.

28606

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6750 от

10.VIII.2007 г. по ф.д. № 3533/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Фрукт продукт”—ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Белме- кен 22, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: производ- ство и търговска дейност, търговия с всякакви стоки в страната и в чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изку- пуване, преработка и търговия—вътрешна и външ- на, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг, международен и вътрешен туризъм, хо- телиерство, търговско представителство и посред- ничество в страната и в чужбина с наши и чуждест- ранни фирми, производство на винено и десертноBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник