Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 12, 6.2.2007 г."


чена отговорност “Анита—ММ”—ЕООД, със седа- лище и адрес на управление Смолян, ул. Братан Шукеров 5, вх. В, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, транспорт, спеди- ция, туризъм и други дейности, незабранени със за- кон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представля- ва и управлява от едноличния собственик на капита- ла Анита Стоянова Моллова.

6329

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1180 от 19.ХII.2005 г. по ф.д. № 348/2004 вписа за “Елитекс—77”—ЕООД, Мадан, следната промяна: прекратеното дружество

се заличава от търговския регистър.

6689

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1175 от

15.ХII.2005 г. по ф.д. № 639/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отго-

ворност “А Де Ес—Транс”—ООД, със седалище и адрес на управление с. Баните, община Баните, с предмет на дейност: транспортни и таксиметрови превози в страната и в чужбина, външнотърговска дейност—производство, импорт, експорт, реекспорт, бартерни операции на селскостопанска продукция, дейност на търговско посредничество, представител- ство, рекламна, ремонтна дейност, туристическа и туроператорска дейност, търговия със стоки, ком- пютърна и периферна техника, търговия с недвижи- ми имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружест- вото е със съдружници Димитър Альошев Безергя- нов, Стефан Альошев Безергянов и Альоша Димит- ров Безергянов и се представлява и управлява от Димитър Альошев Безергянов.

6690

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1176 от

15.ХII.2005 по ф.д. № 641/2005 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отго- ворност “Термо Билд”—ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Дичо Петров 22, с предмет на дейност: направа на фасадни топлоизолации, ком-

плексно изпълнение на санитарни възли, изпълнение на промишлени, жилищни и културно-битови обекти, извършване на всички видове строително-монтажни работи, търговия с промишлени и строителни мате- риали, транспортна дейност в страната и в чужбина, монтаж на В и К инсталации, проектиране, монтаж и ремонт на всички видове отоплителни и вентилаци- онни инсталации и всякаква друга дейност, незабра- нена от закон. Дружеството ще извършва дейността си в страната, чужбина и свободните безмитни зони, с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор Христов Дангалов, Чавдар Емилов Брайчев, Дичо Христов Дангалов и Велко Митков Милушев и се представля- ва и управлява от Тодор Христов Дангалов и Чавдар Емилов Брайчев, които ще представляват и управля- ват дружеството заедно и/или поотделно, като предс- тавляват дружеството само заедно, когато задължа- ват същото със записи на заповед, менителници и други абстрактни (некаузални) сделки.

6691

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от

13.ХII.2005 г. по ф.д. № 736/2001 вписа промени за

“Компас—Х”—ЕООД, с. Пожарево: премества седа-

лището и адреса на управление от с. Пожарево, ул. 15

№ 5, в с. Хераково, кв. 22; промени в учредителния акт на дружеството, приети на 3.ХI.2005 г. от едно- личния собственик на капитала.

6045

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 с решение № 2 от 1.ХII.2005 г. по ф.д.

№ 855/2005 вписа промени за “Блексирама”—АД, с.

Градец: освобождава Атанас Бончев Гогов, Стела Андреева Райчева и Марко Кънчев Стойчев като чле- нове на съвета на директорите; избира нов съвет на директорите в състав: Андрей Венцелов Райчев—

председател, Кънчо Марков Стойчев—изпълнителен директор, и Красимир Петров Гергов—член; дружес- твото ще се представлява от изпълнителния дирек- тор Кънчо Марков Стойчев.

6692

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от

15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1389/2005 вписа в регистъра за търговски дружества под № 5499, том 96, стр. 100, дружество с ограничена отговорност “България Ек- спрес”—ООД, със седалище и адрес на управление с. Лакатник, община Своге, Софийска област, ул. Ла-

катнишки скали 1, с предмет на дейност: куриерски услуги в страната и в чужбина, покупка и производ- ство на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обрабо- тен вид в страната и в чужбина, консултантски услу- ги, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру- жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Любомиров Владов, Иве- лин Митов Иванов и Нели Веселинова Стаменова и се управлява и представлява от управителя Влади- мир Любомиров Владов и Нели Веселинова Стаме- нова заедно и поотделно.

6693

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от

15.ХII.2005 г. по ф.д. № 1390/2005 вписа в регистъ- ра за търговски дружества под № 5500, том 96, стр.

103, дружество с ограничена отговорност “Бъфа- ло”—ООД, със седалище и адрес на управление с. Черньово, община Ихтиман, Софийска област, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с млечни продукти, външно- и вътреш- нотърговска дейност, реекспорт, търговско предс- тавителство и посредничество на български и чуж- дестранни физически и юридически лица в страна- та и в чужбина, производство на промишлени, сел- скостопански, хранителни и битови стоки, мени- джмънт, маркетинг, консултации, ресторантьор - ств о, хотелиерство (след сътветното лицензиране), както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марио Моис Алмалех и Александър Йорданов Китев и се управлява и представлява от управителите съдруж- ници заедно и поотделно.

6694

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от 5.ХII.2005 г. по ф.д. № 1683/98 вписа прехвърляне на предприятие на едноличен търговец с фирма “Елитранс—Любо- мир Маринов”—Ботевград, от Любомир Маринов

Маринов като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на едноличен търговец с фирма “Елитранс—Ели Николова” (рег. по ф.д.

№ 1244/2005 на СОС).

6695

Софийският окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с реше- ние № 3 от 11.V.2005 г. на Софийския градски съд вписва по новооткритата партида в I регистър под

№ 5082, том 89, стр. 44, промяна за “Про —консулт— Р”—ЕООД (рег. по ф.д. № 648/2005): преместваBig size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник