Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 12, 13.2.2009 г."

управление на промишлеността”, общ трудов стаж—

7 г., главен счетоводител във “Феникс Мел”—ООД, Шумен, съдебно-счетоводни експертизи.

Радка Димитрова Манова, Шумен, ул. Петко Бъл- гаранов 1в, тел. 054/866 745, 0888 099 937, висше об- разование—магистър по специалност “Счетоводст- во и контрол”, общ трудов стаж—13 г., работи като

личен състав и ТРЗ в “Конто—Фискал”—ООД, Шу- мен, икономически експертизи.

Стефанка Илиева Стоянова, Шумен, ул. Граф Иг- натиев 4, ап. 7, тел. 054/871 465, сл. 054/850 755, 0887

206 787, висше образование—магистър по специал- ност “Счетоводство и контрол”, общ трудов стаж—

15 г., работи като специалист ОБО към “Първа ин- вестиционна банка”—АД, Шумен, икономически експертизи.

Иванка Стоилова Стоянова, Шумен, ул. Софийс- ко шосе 20, вх. В, ет. 2, ап. 6, тел. 054/979871, моб.

0883339589, магистър по специалността “Счетоводс-

тво и контрол”, счетоводител в “Андромеда”—ЕООД, трудов стаж—17 г.


2. Съдебни инженерно-технически експертизи

Пламен Енев Пеев, Шумен, ул. Брезник 5, тел. 054/

875909, 0898788345, висше образование—магистър, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, трудов стаж—27 г., стаж като вещо лице—18 г., автоексперт, оценител на машини и съоръжения.

Симеон Стефанов Куцаров, Шумен, ул. Охрид 13,

ет. 4, ап. 8, тел. 054/800728, GSM 0888 331824, висше образование—магистър, специалности “Счетоводс- тво и контрол” и “Органична химия”, инженер-тех- нолог, общ трудов стаж—21 г., стаж като вещо лице—

8 г., оценител на недвижими имоти, машини и съо- ръжения и цели предприятия.

Инж. Николай Йосифов Стоянов, Шумен, бул. Ве- лики Преслав 37, вх. А, ап. 1, GSM 0885 998805, висше образование—магистър, инженер по горско стопан- ство, оценител на земи и гори от горския фонд, тру- дов стаж—16 г., стаж като вещо лице—2 г.

Николай Събев Войнов, Шумен, ул. Самара 14, бл. 18, вх. 1, ап. 23, GSM 0887 591607, 0895 776444, вис-

ше образование—магистър, специалност “Селскосто- панска техника”—машинен инженер, трудов стаж—

27 г., стаж като вещо лице—4 г., оценител на машини и съоръжения и автотехнически експертизи.

Мурадик Мушех Мурадян, Шумен, ул. Козлодуй

3, ет. 2, GSM 0888 303 815, висше образование—ма-

гистър, специалност “Технология на машини и мета- ли”, машинен инженер, оценител на машини и съо- ръжения, оценител на земеделски земи, трудов стаж—

31г., стаж като вещо лице—6 г.

Румен Цветанов Пейчев, Шумен, ул. Симеон Ве- лики 71, вх. В, ап. 51, тел. 054/871981, висше образо-

вание—магистър, специалност “Корабостроене”, трудов стаж—42 г., стаж като вещо лице—2 г., инже- нер по ел. безопасност в ОКС—Шумен, оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

Павел Исаев Рангелов, Нови пазар, ул. Шишман

45, тел. 0537/24-48, 0886095336, висше образование—

магистър по специалностите “Индустриален мени- джмънт” и “Ел. машини и апарати”, електроинже- нер, автотехнически експертизи.

Максим Стойчев Стоилов, Шумен, ул. Преслав

65, тел. 054/86 91 55, висше образование—магистър, електроинженер, оценител на оборотни и дълготрай-

ни материални активи.

Петър Стоянов Даулов, Шумен, бул. Велики Прес- лав 9, вх. Б, ап. 29, дом. тел. 054/860111, GSM

0897944080, висше образование—магистър, специал-

ност Електротехника”, общ трудов стаж—26 г., стаж като вещо лице—2 г., електроинженер.

Петко Грудов Шаренков, Шумен, ул. Цар Осво- бодител 8, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел. 054/86 87 83, GSM

0886 105028, висше образование—магистър, инженер

по радиоелектронна техника, трудов стаж—29 г., стаж като вещо лице—4 г.

Кънчо Генков Кънчев, Шумен, ул. Страхил вой- вода 7, ет. 4, ап. 10, сл. тел. 054/87-91-19, дом. тел. 054/

861502, GSM 0888809395, висше—педагогическо об- разование, оценител на машини и съоръжения, авто- експерт, трудов стаж—30 г., стаж като вещо лице—

10 г., директор СОТ—община Шумен.

Евгений Христов Ганчев, Шумен, ул. Софийско шосе 16, ап. 50, тел. 054/980 236, сл. тел. 054/980455,

GSM 0888594993, висше образование—магистър, спе- циалност “Автоматизация на производството”, оце- нител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, на свободна практика, общ трудов стаж—

30 г., стаж като вещо лице—10 г.

Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Д-р

Басанович, бл. 13, ап. 201/2, тел. 052/383-466, 052/383

511, 0898/348-374, 0899 226828, машинен инженер-кон- структор, общ трудов стаж—20 г., стаж като вещо лице—7 г., комплексни фрактодиагностични—пожа- ротехнически, автотехнически експертизи, металог- рафически—трасологични ескпертизи.

Инж. Милко Борисов Миланов, Нови пазар, ул. Цар Освободител 16, вх. А, ет. 3, ап. 32, тел. 0537/

4945, GSM 0899 313048, GSM 0886 720113, висше— магистър, машинен инженер с педагогическа право- способност, оценител на оборотни и дълготрайни ак- тиви, трудов стаж—38 г., стаж като вещо лице—17 г.

Галя Стойчева Симеонова, Шумен, бул. Симеон

Велики 69, вх. 3, ап. 48, дом. тел. 054/87-48-88, GSM

0878 457180, висше—магистър, специалност “Съоб- щителна и осигурителна техника и системи”, експерт по телекомуникационни съоръжения и системи, общ трудов стаж—13 г., стаж като вещо лице—1 г., оце-

нител на машини и съоръжения, недвижими имоти и земеделски земи.

Стоян Крайчев Крайчев, Шумен, ул. Васил Ап- рилов 61, вх. А, ап. 32, тел. 054/879204, 0888537510, висше—магистър по специалности “Счетоводство и контрол” и “Радиоелектроника”, инженер по ра-

диоелектроника, общ трудов стаж—46 г., стаж като вещо лице—1 г.

Радко Георгиев Каменов, Нови пазар, ул. Цар Си- меон 43, дом. тел. 0537/23-56, GSM 0898 724575, екс- перт—криминалист, графологични експертизи, трудов стаж—34 г., стаж като вещо лице—32 г., пенсионер.

Григор Иванов Григоров, Шумен, ул. Осми март

13А, ап. 4, тел. 054/877806, GSM 0899 118132, висше военно академично образование—инженер по бое- припаси и химия на взривните вещества, пенсионер, трудов стаж—41 г., стаж като вещо лице—2 г.

Александър Господинов Александров, Шумен, ул.

Дедеагач 28, вх. 2, ет. 7, ап. 45, дом. тел. 054/44418, сл. тел. 054/831829, GSM 0887611201, висше военно образование—инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, трудов стаж—42 г., стаж като вещо лице—2 г., работи в под. 34200—Шумен.

Георги Трендафилов Стоев, Шумен, кв. Дивдядо-

во, ул. Хр. Михайлов 17, тел. 054/828919, сл.тел. 05351/

2151, GSM 0887 475 765, висше военно образование—

инженер по артилерийско въоръжение, трудов стаж—

22 г., работи в под. 22720—Смядово.

Инж. Красен Георгиев Трифонов, Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 16, ет. 3, тел. 0537/27 28, висше

образование—магистър, специалност “Технология на металорежещи и металообработващи машини”, общ трудов стаж—24 г., началник отдел ИО в РЦЗ—Шу- мен, машинен инженер—оценител на машини и съ- оръжения.Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник