Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 107, 16.12.2008 г."


Георгиева, София, ж.к. Младост, бл. 28, вх. Б, ет. 6, ап. 32; Георги Борисов Лулчев, София, ул. Петра 7, ап. 7; Димитър Борисов Лулчев, Варна, ул. Полк. Калитин 30, ет. 1, ап. 14, срещу Петко Тодоров Пет- ков, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Емилия Георгиева Николова, София, ул. Же- лезопътна, бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 12.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 005894/2007 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 172/

2007 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Станимир Радев Тодоров, Велико Тър- ново, ул. Бяла Бона 16, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу Ми-

нистерство на правосъдието, София, ул. Славянска

2; Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 005906/2007 по опи- са на първо гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 293/2007 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Дянка Янева Ангелова със съдебен адрес Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет. 1, чрез адвокат В. Кънчева, срещу Ди- митър Станоев Костов, гр. Елхово, ж.к. Изгрев 17, вх. А, ет. 4, ап. 11.

Трето гражданско отделение, 005953/2007 по опи- са на първо гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 900/2000 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ива- ничка Стефанова Димитрова, Габрово, ул. Стефан Караджа 19, срещу Снежина Симеонова Райкова, София, ул. Евлоги Георгиев 76, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Венцислава Димитрова Райкова, София, ул. Евлоги Георгиев 76, вх. Б, ет. 3, ап. 7.

Трето гражданско отделение, 003081/2007 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 2931/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Ин- комс Телеком Холдинг”—АД, София, ул. Кукуш 1; “Климат Инком В & Ко”—ООД, чрез постоянния синдик Диана Меранзова Колева, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 32В, ет. 1, ап. 1.

Трето гражданско отделение, 004841/2007 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 35/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Ди- митър Спартаков Попов чрез адвокат С. Попов, Хасково, ул. Христо Ботев 1; Валерия Спартакова Попова чрез адвокат С. Попов, Хасково, ул. Христо Ботев 1, срещу Община Хасково, пл. Общински 1; министъра на регионалното развитие и благоустройс- твото, София, ул. Кирил и Методий 17—19.

Трето гражданско отделение, 004891/2007 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 410/2006 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Пе- тър Минчев Пенков чрез адвокат Г. Николов, Доб- рич, бул. Добруджа 2, ет. 1, стая 101, срещу Николка Илиева Тодорова, Добрич, ж.к. Иглика, бл. 1, вх. 3, ап. 12; Димка Георгиева Нейкова чрез адвокат Д. Желязкова, Варна, ул. Никулицел, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 3; Митко Георгиев Нейков, гр. Аксаково, област Варна, ул. Орлово гнездо 24; Нейко Георгиев Ней- ков чрез адвокат Д. Желязкова, Варна, ул. Никули- цел, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 3; Георги Нейков Димит- ров чрез адвокат Д. Желязкова, Варна, ул. Никули- цел, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 3; Мария Петкова Божано- ва, Добрич, бул. Трети март 6, вх. А, ет. 6, ап. 17; Станка Иванова Христова, Варна, кв. Трошево,

бл. 17, вх. В, ет. 3, ап. 33; Маргарита Димитрова Тончева, Варна, кв. Възраждане, бл. 19, вх. 5, ап. 117; Валентин Димитров Иванов, Варна, кв. Възражда- не, бл. 19, вх. 5, ап. 117; Димитър Иванов Генчев, с. Житница, област Добрич; Марийка Събева Сла- вова, Добрич, ул. Родопи 19; Иванка Славова Миха- лева, Добрич, ул. Цар Петър, бл. 2, вх. А, ап. 18; Недялка Славова Симеонова, Добрич, бул. Трети март 43, вх. В, ап. 1; Атанас Костов Атанасов, Доб- рич, ул. Кап. Д. Списаревски 55; Димка Атанасова Донкова, Добрич, ул. Велико Търново 1Б; Божанка Атанасова Далакманска, Добрич, ул. Кап. Д. Спи- саревски 55; Василка Иванова Пеева, с. Ловчанци, област Добрич; Стоян Иванов Иванов, с. Житница, област Добрич; Веска Илиева Катинова, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 26, вх. В ап. 8; Димитър Илиев Георгиев, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 28, вх. В, ап. 11; Бонка Великова Иванова, Варна, кв. Възраждане, бл. 19, вх. 5, ет. 7, ап. 117; Илия Димитров Георгиев, с. Тянево, област Добрич; Васил Димитров Георги- ев, с. Тянево, област Добрич; Стоянка Костадинова Славова, Добрич, бул. Добричка епопея, бл. 14, вх. Б, ет. 6, ап. 16; Светлана Славова Събева, Добрич, бул. Добричка епопея, бл. 14, вх. Б, ет. 6, ап. 16; Краси- мир Славов Събев, Добрич, бул. Добричка епопея, бл. 14, вх. Б, ет. 6, ап. 16.

Трето гражданско отделение, 004920/2007 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 193/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Районен кооперативен съюз—Стара Загора, ул. К. Ганчев 56, чрез председателя Б. Касабова срещу “Вита—РВ”—ЕООД, чрез адвокат Ц. Маркова, Ка- занлък, ул. Славянска 9; “ДИКСИ”—ООД, чрез ад- вокат Ц. Маркова, Казанлък, ул. Славянска 9.

Трето гражданско отделение, 005102/2007 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 580/2006 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Хрис- тина Цветкова Киркова, София, ж.к. Люлин, ул. 309, бл. 325, вх. Г, ет. 6, ап. 86; Димитър Цветков Хрис- тов, София, ж.к. Люлин, ул. 309, бл. 325, вх. Г, ет. 6, ап. 86; Антоанета Цветкова Иванова, София, ул. Сул- тан тепе 14, срещу “Петрол”—АД, София, ул. Черни връх 3; “Виброполигон”—ЕООД, с. Бутан, община Козлодуй, област Враца.

Трето гражданско отделение, 005167/2007 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 82/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Антон Николов Чакъров чрез адвокат Н. Рангелов, Пловдив, бул. Шести септември 154, ет. 1; Мария Гочева Чакърова чрез адвокат Н. Рангелов, Плов- див, бул. Шести септември 154, ет. 1, срещу Никола Андонов Чакъров чрез адвокат Св. Бъндев, Плов- див, бул. Шести септември 165, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 005172/2007 по опи- са на трето гражданско отделение на ВКС, по каса- ционна жалба срещу решението по гр. дело 938/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от Кольо Христов Колев чрез адвокат Вл. Манолов, София, ул. Позитано 3, ет. 2, кантора 24, срещу Васил Стоя- нов Петков чрез адвокат Л. Новиков, София, ул. Шейново 20; Стоянка Станева Петкова чрез адвокат Л. Новиков, София, ул. Шейново 20.

Трето гражданско отделение, 000152/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 81/Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник