Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 100, 12.11.2004 г."

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 1327/97 допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2002 г. на “Каучук 97”—АД, Пазарджик.

22647

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 532/90 допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2002 г. на “Бесатур”—АД, Пазарджик.

22648

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 45 от

14.I.2004 г. по ф.д. № 433/2001 вписа в търговския ре- гистър промяна за “Медик—ПАН—ГПЗПМП”—ООД, Панагюрище: заличава като съдружник Семир Хрис- тов Кормов.

22649

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 39 от

13.I.2004 г. по ф.д. № 201/98 вписа в търговския регис- тър промени за “Чонев и Чонев”—ООД, Пещера: за- личава съдружниците ЕТ “Рени—Райна Чонева”, ЕТ “Геней—Георги Римов” и Мария Василева Чонева поради прехвърляне на дружествените дялове; зали- чава като управител Мария Василева Чонева; дружес- твото ще се представлява и управлява от управителя Михаил Василев Чонев.

22650

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 38 от

13.I.2004 г. по ф.д. № 829/2002 вписа в търговския регис- тър промяна за “Омсан Ложистик”—ЕООД, гр. Пеще- ра: увеличава капитала от 20 000 лв. на 800 000 лв.

22651

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 36 от

12.I.2004 г. по ф.д. № 1489/99 вписа в търговския регис- тър промени за “Диагностично-консултативен център I—Велинград”—ЕООД, Велинград: заличава досегаш- ния управител Костадин Николов Паунов; вписва като управител Цветан Илиев Дафов, който ще представля-

ва и управлява дружеството само заедно с другия упра- вител Георги Ангелов Дошев.

22652

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2021 от

19.ХII.2003 г. по ф.д. № 254/2003 вписа в търговския регистър промени за “Д-р Румяна Беберова—АПСП— ИП”—ЕООД, Велинград: вписва новия съдружник Мирослав Иванов Атанасов; допълва предмета на дей- ност с “търговска и производствена дейност в пълен обем, вътрешно- и външнотърговска дейност с лекар- ства, субстанции и вещества, фармацевтични продукти

и др. (след надлежен лиценз), експлоатация, ремонт и отдаване под наем на недвижими имоти и оборудване, търговско представителство, посредничество и агент- ство, складова, комисионна и консигнационна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон”; вписва промяна в наименованието на дру- жеството на “Д-р Румяна Беберова—АПСП—ИП”— ООД; вписва ново седалище и адрес на управление— Велинград, бул. Съединение 49И.

22653

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 37 от

13.I.2004 г. по ф.д. № 254/2003 вписа в търговския регис- тър промяна за “Д-р Румяна Беберова—АПСП—ИП”— ООД, Велинград: променя наименованието на дружес- твото на “Смарт”—ООД.

22654

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 34 от

12.I.2004 г. по ф.д. № 888/2001 вписа в търговския регис- тър промени за “Черен кладенец—2001”—ООД, Бело- во: заличава като съдружник и управител Бончо Йор-

данов Николов поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като съдружник Владимир Евтимов Зарков; вписва нов адрес на управление—Белово, ул. Христо Ботев 16; вписва като управител и представля- ващ дружеството Лиляна Тодорова Тодорова.

22655

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 43 от 14.I.2004 г. по ф.д. № 1532/96 вписа в търговския регистър промени за “Хигия”—АД, Пазарджик: заличава досегашния пред- мет на дейност; вписва нов предмет на дейност: бол- нична помощ и сделки, свързани с нуждите на осъщес- твяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на пациентите.

22656

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1563 от

5.IХ.2003 г. по ф.д. № 869/2003 вписа в търговския ре- гистър дружество с ограничена отговорност “Св. Ека- терина—БГ—фармация”—ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Свобода 17, с предмет на дейност: търговия с готови лекарствени продукти, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Николай Иванов Вълев и Георги Драганов Геров и се представлява и управлява от управителя Божанка Си- меонова Масларова.

22657

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6

във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 35 от

12.I.2004 г. по ф.д. № 1352/2000 вписа в търговския ре- гистър промяна за “Медицински център Велинград”— ООД, Велинград: заличава като съдружник Зейнеп Исмаилова Мандраджиева поради прехвърляне на дру- жествените дялове.

22658

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1802 от

10.XI.2003 г. по ф.д. № 984/2003 вписа в търговския ре- гистър дружество с ограничена отговорност “Джерар- до”—ООД, със седалище и адрес на управление с. Мо- мина клисура, ул. Девета 7, с предмет на дейност: по-

купка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страна- та и в чужбина, покупка на стоки от собствено произ- водство, търговско представителство и посредничест- во, комисионни, спедиционни, складови, дистрибутор- ски и превозни сделки, маркетинг, хотелиерски, турис- тически, рекламни, информационни, програмни, им- пресарски и транспортни услуги, както и всички видове услуги, непротиворечащи на закона, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, развиване на селскостопанска дейност и реали- зация на продукцията от нея, външнотърговска дей- ност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружни- ци Ецио Клери и Кузман Атанасов Маринков и се пред- ставлява и управлява от Кузман Атанасов Маринков.

22659

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 84 от

19.I.2004 г. по ф.д. № 1483/98 вписа в търговския регис- тър промяна за “Център за точна медицинска диагнос- тика—Цитомед”—ООД, Пазарджик: заличава съдруж- ника Васил Николов Карагяуров поради прехвърляне на дружествените дялове.

22660

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 83 от

19.I.2004 г. по ф.д. № 638/2001 вписа в търговския регис- тър промяна за “Бунай—Агро”—ООД, Панагюрище: вписва като управител на дружеството Димитър Геор- гиев Йончев за срок две години.

22661

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1958 от 8.ХII.2003 г. по ф.д. № 1036/2003 вписа в търговския регистър дружес-Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник