Вашият правен портал
Виц на деня
Следовател:
-Ден трети, и все още не ми се работи, какво ли трябва да значи това?
- Сигурно днес е сряда...

Държавен вестник "Брой 1, 4.1.2008 г."

върляне на дружествени дялове; заличава като едно- личен собственик на капитала Галина Жорова Доце- ва; вписа като съдружници Николинка Манолова Ни- колова, Незабравка Димитрова Шутова и Марияна Кирилова Димитрова; вписа промяна във фирмата на дружеството на “Гала—комерс”—ООД: премест- ва седалището и адреса на управление от Трявна, ул. Бачо Киро 14, в Русе, ул. Драгоман 6, ет. 6, ап. 13.

88993

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2006 г. регистрира промени по ф. д. № 714/2000 за “Пътно поддържане—Севлиево”—ЕООД: заличава като уп-

равител и представляващ дружеството Райко Бого- милов Щъркелов; вписа като управител Стефчо Ге- оргиев Йорданов, който ще се управлява и представ- лява дружеството.

88984

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във

връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2006 г. вписа промяна по ф. д. № 513/99 за “Стил—21”— ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Лиляна Стоева Сърбенова; вписа като едноличен собственик на капитала и управител Кон- стантин Атанасов Сърбенов, който ще управлява и представлява дружеството.

88985

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 20.VI.2006 г. вписа промяна по ф. д. № 161/99 за “Габровска стро-

ителна компания”—ООД (в ликвидация): вписа за- личаване на дружеството поради приключване на производството по ликвидация.

88986

Габровският окръжен съд с решение от

18.VII.2006 г. вписа по ф. д. № 441/2003 за “Милиер

електроинженеринг”—ЕООД, поправка на очевид- на фактическа грешка в решение № 950 от

11.VII.2003 г., като думите “едноличен собственик на капитала е Иван Найденов Иванов” да се четат “ед- ноличен собственик на капитала е “Милиер инжине- ринг”—ЕООД (рег. по ф. д. № 549/95 по описа на Ок-

ръжен съд—Ловеч)”.

88987

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1004 от

2.VIII.2006 г. по ф. д. № 335/2006 регистрира промяна за “Инвест коста дорада”—ЕООД: премества седали-

щето и адреса на управление на дружеството от Несе- бър, ул. Хан Крум 14, в Габрово, ул. Тотьо Иванов 21.

88988

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VIII.2006 г. по ф.д. № 409/2006 вписа в търговския регистър едно-

лично дружество с ограничена отговорност “Ива

2006”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Цанко Церковски 25А, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недви- жими имоти с цел продажба, фризьорски услуги, дървопреработване, производство на мебели, търго-

вия със зърно и хранителни продукти, рибовъдство, покупка на разрешени стоки и други вещи с цел пре- продажба в първоначален, преработен или обрабо- тен вид, производство на разрешени стоки и други вещи и разрешена селскостопанска продукция от рас- тителен и животински произход с цел продажба, ко- мисионна, спедиционна, складова, лизингова, пос- редническа, външнотърговска, реекспортна дейност, търговско представителство, бартерни сделки, пре- возна, транспортна, вкл. и таксиметрови услуги в стра-

ната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна и издателска (без книгопечат), програмна, информационна, спор- тна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, сделки с недвижими имоти, счетовод- на, туроператорска и други дейности и услуги, незаб- ранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя Ивелина Стефанова Димитрова.

88959

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.2006 г. по ф.д. № 401/2006 вписа в търговския регистър едно-

лично дружество с ограничена отговорност “Ем.Ел.И. Мениджмънт”—ЕООД, със седалище и адрес на уп- равление Севлиево, ул. Гочо Куев 10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност на едро и дребно, спедиционна дейност, покупка, стро- еж или обзавеждане на недвижими имоти с цел про- дажба, търговия с алкохолни и тютюневи изделия (при спазване на законовия режим), покупка на сто- ки или други вещи от страната и чужбина с цел пре- продажба в първоначален, преработен или обрабо- тен вид, производство на стоки с цел продажба, вся- каква търговска дейност, таксиметрова дейност— товарни и пътнически превози в страната и в чужби- на, комисионна, складова, лизингова дейност, тър- говско представителство в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристичес- ка, рекламна (без книгопечат) и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с едноли- чен собственик на капитала Стивън Джеймс Фий- ман, който го управлява и представлява.

88960

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2006 г. по ф.д. № 466/2006 вписа в търговския регистър едно-

лично дружество с ограничена отговорност “Самос- тоятелна медико-техническа лаборатория Вили— дент”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Капитан Дядо Никола 28, с предмет на дейност: извършване на предписани от лекар по ден- тална медицина специфични технически дейности и произвеждане на специализирани медицински и по- мощни средства—всички видове снемаеми и несне- маеми зъбопротезни конструкции, ектопротези, об- туратори и др., както и всякакви технически поправ- ки и възстановяване на съществуващи зъбопротезни конструкции и всякакви допустими за самостоятел- на медико-техническа лаборатория дейности, и с ка- питал 5000 лв. Дружеството се управлява и представ- лява от управителя Велина Йорданова Монева.

88961

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2006 г. по

ф.д. № 473/2006 вписа в търговския регистър едно- лично дружество с ограничена отговорност “Ники—

75”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Дряново, ул. Стефан Стамболов 19, вх. А, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, продажба на стоки от соб-

ствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превоз- ни сделки, осъществяване на разрешени дейности в областта на енергетиката, хотелиерска, туристичес- ка, рекламна, програмна дейност, строеж и търговия с недвижими имоти, външнотърговска дейност, дру- ги дейности и услуги, незабранени със закон, и с ка- питал 5000 лв. Дружеството се управлява и представ- лява от управителя Стефан Янков Енчев.

88962Big size of image:

Please install Flash player from http://get.adobe.com/flashplayer/!

Върни се към Архива на Държавен Вестник